blog-background.png

Cenné rady pro zajištění hladkého rolloutu inteligentních měřičů

Christian Giroux
By Christian Giroux - 25. června 2019 14:13:31 CEST

Fotolia_213059620_XXLRollouty inteligentních měřičů jsou unikátní projekty, které staví před energetické společnosti jiné výzvy a jiné komplexní otázky než každodenní provoz. Dobře naplánovaný a provedený rollout může ušetřit značný čas, náklady a zdroje.  

Rollout inteligentních měřičů vyžaduje výměnu tisíců nebo dokonce statisíců stávajících přístrojů za inteligentní měřiče ve stanoveném časovém období, není tedy možné podceňovat jejich hladkou a efektivní instalaci. Je typické, že týmy instalujících montérů musí instalovat velké objemy měřičů v rámci každého dne, po týdny a měsíce. Je třeba stanovit jasné postupy a procesy, zvláště s ohledem na správné nastavení, které zabrání časovým ztrátám a opakovaným zásahům na jednom místě.

Software Landis+Gyr Field Operations Manager (FOM) podporuje efektivní management rolloutu cestou digitalizace a formalizování instalačního procesu. FOM poskytuje pokročilé nástroje jak pro plánování instalace, tak pro organizaci práce přímo v terénu.

Díky svým rozsáhlým zkušenostem ze spolupráce s různými energetickými společnostmi v celé Evropě jsme mohli do FOM vložit a zahrnout své nejdůležitější poznatky a napomoci tak tomu, aby váš rollout nově instalovaných inteligentních měřičů probíhal hladce.

Jakkoli rozsáhlý rollout vyžaduje pečlivé plánování

I v případě menší obsluhované oblasti vyžadují kampaně zavádění inteligentních měřičů pečlivé plánování, které zajistí, že instalace budou probíhat snadno a efektivně. Celkový časový rozvrh i jednotlivé fáze instalace jsou definovány jako součást strategie instalací a projektového plánování. FOM umožňuje převedení celkového plánu rolloutu do jednotlivých pracovních příkazů pro instalující montéry.

A nakonec, klíčovou podmínkou pro úspěšný zásah na místě je zajištění přístupu k měřiči. Kvalitní, proaktivní komunikace s koncovými spotřebiteli a správci objektů nelze docenit, protože právě oni mohou ve sjednaný den a sjednanou dobu poskytnout přístup k vyměňovanému měřiči. Vše začíná komunikací s dostatečným předstihem před vlastní instalací tak, aby zákazníci měli dostatek informací o výhodách nových technologií instalovaných inteligentních měřičů, a komunikace pokračuje, dokud v kalendářích není uvedeno datum výměny měřiče. FOM umožňuje flexibilní online správu rozvrhu návštěv, instalující montér tak má kdykoli k dispozici nejaktuálnější rozvrh.

Software Landis+Gyr FOM umožňuje projektovým plánovačům každodenně plánovat příslušné fáze rolloutu. Pomáhá při plánování podle geografických oblastí instalace tak, aby nedocházelo k časovým ztrátám zbytečným přejížděním z místa na místo. Instalující pracovníci mají k dispozici veškeré důležité informace, například časy, adresy, GPS souřadnice a seznam materiálu, který potřebují mít ve svém vozidle pro provedení úkolů pro další den.

Kromě toho vidí plánovači online postup instalací, mohou tedy pohotově reagovat na případné odchylky nebo problémy.

Formalizace instalačního procesu

Podmínkou efektivního a hladkého rolloutu inteligentních měřičů je, aby byly jasně definovány jednotlivé procesy a kroky instalace. Není zde prostor pro improvizaci nebo řešení věcí „za pochodu“.

S pomocí FOM může energetická společnost účinně řídit pracovní procesy v terénu a minimalizovat problémy a chyby. Vybavení instalujících montérů přesnými pracovními postupy pro provádění instalace měřičů zajišťuje hladkou výměnu všech zařízení. Díky FOM mohou energetické společnosti navrhovat pracovní příkazy podle svých vlastních procesů a definovat různá workflow pro různé typy úloh.

Instalující pracovník interaguje s FOM prostřednictvím svého mobilního přístroje a řídí se takto předávanými pokyny. Na další krok může vždy přejít až po dokončení povinného předchozího kroku, je tedy zajištěno provedení všech kritických úkonů a snižuje se tak nebezpečí opakovaných návštěv v důsledku nesprávné instalace nebo nastavení.

Centrála je nepřetržitě informována o postupu jednotlivých instalací v terénu. Montér může v terénu snadno zaznamenávat základní informace o měřicím místě a jeho fyzickém umístění včetně měřičem naměřených hodnot, snímání čárových kódů nebo fotografování dokončené práce.

Digitalizace shromážděných údajů

V průběhu instalace inteligentního měřiče se shromažďují údaje o vlastním úkonu, navíc také probíhá načítání dat ze starého zařízení a jejich převod do nového systému. Při manuálním sběru dat vzniká nebezpečí chyb lidského faktoru a v centrále je nutné provádět ověření, že veškerá komunikace proběhla správně.

FOM digitalizuje shromažďování údajů. Zajišťuje systematické a konzistentní zaznamenávání informací vytvořených při jednotlivých činnostech a jejich ukládání do centrálních databází a stará se o správnost dat a shodu jednotlivých instalací s předepsanými postupy. Toto je obzvláště důležité pro měřičem naměřené hodnoty spotřeby, protože zákazníci musí po provedené instalaci obdržet správné vyúčtování.

Záznam a stahování příslušných informací probíhá rychleji, než když instalující pracovník vyplňuje kolonky a potom záznamy předává do centrály, kde je další pracovníci ručně vkládají do systému.

Zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti montérů

Při vysílání pracovníků, ať už vlastních zaměstnanců nebo smluvních, do terénu musí energetické společnosti řešit ochranu jejich zdraví a bezpečnosti. FOM umožňuje instalujícím pracovníkům vykazovat případné incidenty, které by mohly potenciálně způsobit úraz, lze tedy provést vhodná opatření pro zajištění bezpečného prostředí pro prováděné práce.

Picture1Mobilní aplikace FOM také obsahuje funkci „ochrany osamoceného pracovníka“, jejímž prostřednictvím je možné okamžitě uvědomit pracovníka v centrále, pokud by se instalující montér nacházel v nebezpečné situaci.

FOM je rovněž možné nakonfigurovat pro provádění různých typů kontrol, například v oblasti osobních ochranných pomůcek, a pro přípravu výkazů pro příslušné úřady.

Statistické údaje na dosah ruky – sledování postupu prací pro dodržení plánu projektu

Ani v rámci nejlépe promyšleného procesu nemůže nikdo předvídat všechny komplikace, k nimž může při rolloutu inteligentních měřičů dojít. Tvorbu procesů, plánů a pracovních pokynů pomáhají zlepšovat statistiky. S pomocí řídicího panelu (dashboardu) a komplexních reportingových nástrojů mohou manažeři získávat jasný přehled o postupu rolloutu v porovnání s nákladovými cíli a termíny. Rozborem těchto údajů mohou zjišťovat příčiny neefektivností a poté provádět nápravná opatření, například měnit pracovní postupy nebo upravovat způsoby přidělování a časového plánování úloh.

Závěr

Projekty rolloutu inteligentních měřičů vyžadují pečlivé plánování zajišťující efektivní realizaci a předcházející nákladným vícepracím. Společnost Landis+Gyr je připravena pomoci se strategiemi rolloutu energetickým společnostem všech velikostí. Software FOM byl navržen speciálně pro podporu hladké a úsporné realizace rolloutů inteligentních měřičů.

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles