blog-background.png

Naše poslání a povinnost: Udržitelnost

Landis+Gyr
By Landis+Gyr - 22. ledna 2018 13:35:38 CET

samuel-myles-93697_Highlight.jpgLandis+Gyr pomáhá lidem, organizacím a obcím na celém světě „lépe hospodařit s energií“. Vzhledem k tomuto poslání musí naše společnost sloužit jako modelový příklad při řízení své ekologické stopy.

Největší příspěvek společnosti Landis+Gyr k redukci emisí skleníkových plynů spočívá samozřejmě v jejích inteligentních produktech a řešeních zaměřených na zvýšení energetické účinnosti. Společnost ovšem kromě toho dále usilovně pracuje na zmenšení ekologické stopy svých vlastních činností. Zpráva Landis+Gyr o udržitelnosti odhaluje, že společnost vyvinula značné úsilí na snížení odběru a spotřeby vody, zavedla opatření na redukci a eliminaci odpadů cestou konstrukčních změn a nových postupů, například opakovaným použitím a recyklováním materiálů, a – v neposlední řadě – podstatně omezila používání chemických látek. 

Vodní život

Sladká voda patří k nejcennějším zdrojům naší planety a je naprosto nezbytná pro život. Efektivní využívání a zachovávání vodních zdrojů tedy zasluhuje naši nejvyšší pozornost. Právě proto Landis+Gyr pokračuje ve svém úsilí o rozšiřování své kapacity shromažďování dešťové vody i o recyklování a opakované využití vody. A toto úsilí se ukázalo jako účinné. Od roku 2011 klesla celková spotřeba vody přibližně o 30 %, zatímco počet zaměstnanců za totéž období vzrostl z 5.200 na téměř 6.000.

Odpadem se neplýtvá 

Zpracování odpadů je důležitou součástí odpovědného hospodaření se zdroji. Jako výrobce a článek dodavatelského řetězce Landis+Gyr nepřetržitě vylepšuje své procesy zpracování odpadů a díky tomu stále poznává a využívá nové možnosti pro zlepšování v oblastech redukce odpadů i jejich využívání a recyklování. V roce 2016/17 došlo oproti předchozímu roku ke snížení celkového objemu vytvářených odpadů o 1,9 % na 3.874 metrických tun. Podstatný úbytek byl zaznamenán v tvorbě skládkových odpadů, jejichž objemy byly sníženy celkově o 26,6 %.

Landis+Gyr nejen přebírá odpovědnost za své vlastní odpady, ale také se stará o to, co se děje s jeho výrobky, které dosáhnou konce svého životního cyklu. Landis+Gyr EMEA pečlivě naplňuje evropskou směrnici RoHS vydanou Evropskou unií 1. ledna 2011. Jejím cílem je náhrada používání těžkých kovů, například olova, rtuti a šestimocného chromu, a náhrada látek zpomalujících hoření bezpečnějšími alternativami. Ekologické parametry procesů ve společnosti Landis+Gyr navíc mimo jiné potvrzují, že byla provedena konstrukční opatření směřující k maximalizaci úrovně proveditelné recyklace.

Chemické látky: spása i prokletí 

Chemické látky patří mezi základní součásti našeho každodenního života, ovšem některé z nich mohou vážně poškozovat naše zdraví a přírodní prostředí.

Mezi priority skupiny Landis+Gyr proto patří minimalizace využívání chemických látek v rámci celého hodnotového řetězce produktů a služeb. Společnost zavádí projekty pro oblast řízení chemických procesů zaměřené na postupné nahrazování použití chemických látek, které jsou považované za nebezpečné, a snižování jejich souvisejících emisí. Výsledky mluví za vše: v roce 2016/17 došlo ke snížení celkové spotřeby chemických látek o 11,6 % a za období posledních pěti let dosáhl Landis+Gyr redukce použití chemických látek téměř o polovinu.

Nižší emise skleníkových plynů (GHG) i přes vyšší objemy výroby

Landis+Gyr patří v oboru energetiky k průkopníkům a začal tedy zaznamenávat svou uhlíkovou stopu už v roce 2007. Od té doby snížila společnost své celkové emise uhlíku o 21,8 %.

Během posledního desetiletí byly emise uhlíku na jednotku výroby sníženy více než na polovinu z 2,3 kg na výrobek v roce 2007 na 1,1 kg v roce 2016/17. Podobně se podařilo snížit emise na zaměstnance o 35 % na 4,2 metrických tun v roce 2016/17.

Ocenění od zákazníků

Soubor všech opatření zavedených pro udržitelnost a uplatňování společenské odpovědnosti umožnily společnosti Landis+Gyr mimo jiné naplňovat kritéria iniciativy Fair Meter založené nizozemským energetickým konsorciem v čele s operátorem Alliander and Stedin. Jako jeden z předních dodavatelů pro nizozemský projekt inteligentního měření poskytující více než 1,5 milionu měřičů se společnost Landis+Gyr zavázala k dalšímu vývoji svých procesů a produktů na základě zásad iniciativy Fair Meter. Tato iniciativa se zaměřuje na osm oblastí, kterými jsou jmenovitě energie a emise, oběh, férové materiály (konfliktní materiály), mezinárodní standardy pracovních podmínek, transparentnost, spotřeba energie měřiči, omezené zdroje a zásoby surovin a ochrana soukromí při používání softwarů a dat. Iniciativa Fair Meter je odpovědí společnosti Landis+Gyr na důležitou roli inteligentních měřicích zařízení v rámci evropské politiky vůči změnám klimatu.

Recent Articles

Popular Articles