blog-background-1920px

Role provozovatelů distribučních soustav na novém energetickém trhu

19. března 2017 10:00:00 SEČ

U tohoto kulatého stolu diskutujeme o tom, co můžeme očekávat od provozovatelů distribučních soustav na „novém energetickém trhu“. Přesněji vyjádřeno budeme diskutovat o přetváření trhu, vyvolaném rychle vzrůstajícím počtem obnovitelných zdrojů, změnami energetické politiky, regulacemi, digitalizací a jejím dopadu na stávající energetický obchodní model a technologickým prostředím. fair_meter_social_responsibility.jpgNa začátku je třeba připustit, že mezi evropskými zeměmi existují zřejmé rozdíly v počtu, velikosti a profilech provozovatelů distribučních soustav, ale také v technických charakteristikách distribučních systémů a výzvách, kterým každý provozovatel sítě čelí. To znamená, že zde neexistuje žádný konečný model role provozovatele distribuční soustavy a účelem této diskuse je zabývat se širokým spektrem témat spíše než specifiky jednotlivých trhů.

Účastníci diskuse 

  • João Torres, CEO společnosti EDP Distribuição v Portugalsku a předseda EDSO, Asociace evropských provozovatelů distribučních soustav pro Smart Grid.
  • Garrett Blaney, předseda irské energetické regulační komise a spolupředsedající pracovní skupiny CEER pro distribuční systémy.
  • John Harris, vedoucí oddělení pro regulatorní a vládní záležitosti ve společnosti Landis+Gyr pro region EMEA

pathway: Pojďme nejprve prodiskutovat, které nastávající změny na úrovni distribuce považujete za nejvýznamnější, a jak tyto změny mohou přispět k rozvoji nového energetického trhu nebo systému.

John Harris: Celý dodavatelský systém – a odpovídající politika a regulace – je právě nyní v pohybu a středobodem tohoto dění je distribuční síť. Ať již je to rostoucí podíl obnovitelných zdrojů na výrobě, umožňující reagovat na poptávku, nebo rostoucí participace zákazníků na energetickém trhu, role distribučního systému je klíčem pro rekonstrukci energetické soustavy a trhu.

João Torres: Ve světě nyní přibývá více výkonu z obnovitelných zdrojů než nového čistého výkonu z kombinace všech fosilních paliv, a Evropa se chce na této cestě udržet ve vedení. To je jeden z hlavních trendů, které mění profily provozovatelů distribučních soustav.

Garrett Blaney: Změnu distribučních systémů významně ovlivňují dva faktory: za prvé je to rozsáhlý nárůst počtu obnovitelných zdrojů připojených do distribuční sítě, a za druhé zásadní změny v nových technologiích, které ovlivňují způsob spotřeby energie. Výzvou z pohledu regulačních orgánů je způsob, jakým podpořit provozovatele distribučních soustav, jako neutrálních zprostředkovatelů na trhu, aby tyto změny využili pro pozitivní spotřebitelské výsledky.

John Harris: Výsledky celého tohoto vývoje významně změní distribuční systém, jaký jsme znali v minulosti. Protože většina kapacity obnovitelných zdrojů bude instalována do distribuční sítě, provozovatelé distribučních soustav budou muset investovat do inteligentních technologií. Příležitosti, které tyto technologie otevírají, budou také využity tak, aby koncovým zákazníkům umožnily převzít aktivnější roli na energetickém trhu. Tohoto cíle však může být dosaženo pouze pomocí vhodné vládní politiky a regulační legislativy.

João Torres: Existuje ještě několik dalších faktorů, které si také zaslouží zmínit, protože i ony budou mít vliv na budoucí podobu energetického sektoru. Distribuované zdroje energie (DER) a odlišné způsoby, kterými mohou energii vyrábět, řídit a skladovat ji na straně zákazníka, jsou samy o sobě transformační silou. A extrémně relevantní je také digitální evoluce. Provozovatelé digitálních distribučních soustav směřují k evropskému jednotnému digitálnímu trhu (DSM), a také k využívání synergie mezi energetickým a digitálním sektorem. Digitalizace bude klíčem k vytváření struktury pro ještě výhodnější interakci s malými městy a zákazníky.

pathway: Jaké úkoly, příležitosti a výhody přinese nový trh provozovatelům distribučních soustav?

John Harris: Transformace systému dodávky energie bude pro provozovatele distribučních soustav znamenat řadu úkolů, například udržet stabilitu sítě ve světě, kde toky energie již nebudou jednosměrné. V minulosti proudila energie z velkých elektráren ke koncovým spotřebitelům. V současnosti nastává situace, kdy je elektrická energie dodávána do systému na konci distribuční sítě a proudí opačným směrem. Je to výzva.

João Torres: V závislosti na velikosti, umístění a dostupnosti nových distribuovaných zdrojů energie může docházet ke značnému zatížení rozvodné sítě, které vede ke zhoršení kvality služeb a zvyšuje riziko výpadků. Hlavní hráči, včetně politiků, regulačních orgánů a zákazníků, si po většinu času tento vliv neuvědomují. Je to obrovská příležitost angažovat zákazníky velmi efektivním způsobem a provozovatelé distribučních soustav jsou zde klíčovými hráči. Mohou pomoci zvýšit pozornost většiny zákazníků prostřednictvím lepší komunikace a bezpečné správy dat, spolehlivě dodávat elektrickou energii a uvolnit prostor pro inovace a vývoj trhu.

John Harris: Jako regulované monopoly jsou provozovatelé distribučních soustav mnohem více než jiní hráči na trhu omezeni ve způsobu, jakým mohou na tyto změny reagovat. Hodně bude záležet na tom, jak v Bruselu dopadnou diskuse o novém uspořádání trhu, nové politice pro spotřebitele energií, směrnicích pro obnovitelné zdroje atd. A snad ještě důležitější bude způsob, jakým národní regulační orgány aplikují nový politický rámec v jednotlivých členských státech.

Garrett Blaney: V Evropě působí zhruba 2400 provozovatelů distribučních soustav a jejich velikost a rozsah působnosti se značně liší, takže „univerzální regulační model“ není vhodným řešením. Například v Irsku je pouze jediný provozovatel distribuční soustavy, zatímco v Německu existuje více než 800 provozovatelů různých velikostí. Pro evropské regulační orgány proto vytváříme zásady osvědčených postupů, abychom zajistili pozitivní spotřebitelské výsledky. Rozsah použitelnosti těchto zásad se však bude lišit případ od případu.

pathway: Můžete pohovořit o roli provozovatelů distribučních soustav na tomto novém trhu? Jaký vliv budou mít změny na potřebu regulačního dohledu, vztahy mezi provozovateli distribučních soustav a přenosových soustav, na koncové spotřebitele a ostatní hráče? Jaké ekonomické a tržní podmínky by mohly převažovat?

João Torres: Provozovatelé distribučních soustav jsou regulované subjekty a potřebují si udržet vývoj svých vlastních rolí jako systémových operátorů a neutrálních zprostředkovatelů na trhu. To zahrnuje sběr a zpracování dat, schopnost využívat flexibilní služby prostřednictvím nových tržních platforem, a také zajišťování místní energetické rovnováhy. To znamená poskytovat zákazníkům prostředky, které jim umožní využívat výhod této nové reality při současném zajištění pružnosti systému nákladově efektivním přístupem.

John Harris: Budoucí role provozovatelů distribučních soustav je dnes v Bruselu jedním z nejčastěji diskutovaných témat. Bude jim přidělena jen velmi omezená role, tj. bezpečná a spolehlivá dodávka elektrické energie od výrobce ke spotřebiteli při zachování stability sítě? Nebo budou moci vydělávat na příležitostech, které přicházejí s novými technologiemi a dynamickými trhy? Po prostudování dostupných zdrojů se domnívám, že Komise a regulační orgány zvažují více omezit roli provozovatelů distribučních soustav a ponechat co největší podíl na hráčích v konkurenčním prostředí, zatímco provozovatelé distribučních soustav by raději zaujali co nejširší postavení „neutrálních zprostředkovatelů na trhu“. Uvidíme.

Garrett Blaney: U nás v CEER vnímáme provozovatele distribučních soustav jako neutrální zprostředkovatele na trhu, kteří přebírají aktivnější roli při řízení sítí, předpovědích odběru a spolupráci s akcionáři. Pracujeme na vytvoření směrnic, které podpoří účinnou interakci mezi provozovateli distribučních a přenosových soustav tak, aby přinesla výhody zákazníkům i celému trhu obecně.

John Harris: Díky stále většímu počtu zdrojů připojených na distribuční úrovni a většímu počtu aktivních uživatelů bude interakce mezi oběma provozovateli stále intenzivnější. Výměna informací je nutná pro řízení a dohled v reálném čase, flexibilní řízení, bilancování, řízení kapacity a plánování.

João Torres: Provozovatelé distribučních a přenosových soustav zůstávají zodpovědní za funkci svých sítí a plnění svých legislativních povinností. A jejich spolupráce již dnes přináší prospěch budoucnosti energetiky v Evropě. Například nedávné zveřejnění společné zprávy o zpracování údajů obou provozovatelů poskytuje Evropské komisi zdroj pro vypracování vhodného rámce.

Garrett Blaney: Potřeba dobrého regulačního dohledu se pravděpodobně zvýšila a CEER pracuje na vydání doporučení, jakým způsobem mohou regulační pobídky reagovat na změny trhu. Třetí balíček opatření, která řídí energetický trh v Evropě, již přinesl výhody zákazníkům v celé Unii a organizace CEER s potěšením sleduje, že regulace provozovatelů distribučních soustav podporuje rozvoj trhu bez zbytečných deformací.

Pathway: Mohl byste poodhalit, které klíčové schopnosti (obchodní, provozní, technické) potřebují provozovatelé distribučních soustav rozvinout, aby mohli převzít svou roli v tomto novém tržním prostředí, a pokud je to relevantní, jakou roli bude mít vaše organizace?

John Harris: Ve své současné roli provozovatelé distribučních soustav udržují a rozvíjejí síť tak, aby výrobcům a zákazníkům zajistili nediskriminační přístup k bezpečné, spolehlivé a efektivní dodávce elektrické energie mezi přístupovými body. Provozovatelé distribučních soustav spravují řadu procesů, například požadavky na připojení, přepínání a pohyby zákazníků. Tato role se může rozšířit na předběžný výběr, aktivaci, řízení a evidenci zdrojů, které se účastní flexibilních služeb. Provozovatelé distribučních soustav navíc mohou aspirovat na převzetí role v sektoru skladování energie, elektromobility a správy dat.

João Torres: Pokud bude provozovatelům distribučních soustav umožněno posunout se dopředu se správným přístupem z hlediska technické a tržní integrace distribuovaných zdrojů, včetně elektromobility a skladování energie (řešení pro rozvodné sítě a domácnosti), bude zde méně prostoru pro negativní vlivy a zvýší se celková úspěšnost transformace. Inovace je potřeba stimulovat, zejména prostřednictvím promyšlené regulace, která operátorům systémů umožní například využívat nové ICT nástroje, digitalizaci sítě a řešení smart grid.

John Harris: Společnost Landis+Gyr poskytuje řešení pro digitalizaci rozvodné elektrické sítě. Patří mezi ně řešení pro komunikační sítě, senzory a smart grid aplikace. Jsou to základy, na kterých energetická společnost může vystavět své klíčové digitální systémy. S provozovateli distribučních soustav spolupracujeme také při zkoumání nových obchodních modelů, například služeb založených na našich akumulačních systémech pro skladování energie.

Garrett Blaney: Pokud jde o klíčové schopnosti, bude pro provozovatele distribučních soustav užitečné analyzovat změny a inovace, které během poslední dekády transformovaly telekomunikační sektor. Mohli by tak zjistit určité indikace užitečné pro budoucnost, například rychlost změn a nejlepší způsob, jak se s nimi vypořádat. CEER nabízí různé přístupy, včetně stimulačních programů, osvědčených postupů a školení, které podpoří provozovatele distribučních soustav a zákazníky při přechodu na nový energetický trh.

João Torres: Asociace EDSO pro Smart Grid zastupuje zájmy distributorů elektrické energií a mění vize sítí smart grid na realitu. Tato asociace tvoří klíčové rozhraní mezi evropskými provozovateli distribučních soustav a institucemi EU, propaguje rozvoj a testování smart grid modelů a technologií v reálných situacích a podporuje nové tržní struktury.

O zástupcích

João Torres
João Torres je CEO společnosti EDP Distribuição v Portugalsku. Pod jeho vedením vyvinula společnost EDPD inovativní síťová řešení, které demonstrují technologickou, sociální a ekonomickou hodnotu implementace smart grid aplikací. Od roku 2013 působí jako předseda Asociace evropských provozovatelů distribučních soustav pro Smart Grid Asociace EDSO se zaměřuje na podporu výzkumu, vývoje, legislativy a regulace v členských státech EU a mění vize sítí smart grid na realitu.

John Harris
John Harris je vedoucí oddělení pro regulatorní a vládní záležitosti ve společnosti Landis+Gyr pro region EMEA. Zastává funkci komunikačního rozhraní mezi společností Landis+Gyr a evropskými zákonodárnými orgány a akcionáři v otázkách životního prostředí, energetické politiky, smart meteringu a aplikací smart grid – subjektů, které získávají stále větší pozornost politiků a představitelů energetických společností.

Garrett Blaney
Garrett Blaney je předseda irské energetické regulační komise (CER) a spolupředsedající pracovní skupiny CEER pro distribuční systémy. Ve své funkci se zaměřuje zejména na velkoobchodní trhy s elektřinou a plynem, sítě a propojení, a také na evropské regulatorní záležitosti. Garrett Blaney je také odpovědný za bezpečnost a dodávky, výrobu z obnovitelných i konvenčních zdrojů a výzkum a vývoj v rámci CER.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles