blog-background.png

Služby synchronizované s rozvojem AMI

4. června 2018 10:12:35 CEST

ThinkstockPhotos-644335608_kleinNedávno jsem měl příležitost přečíst si zprávu „Electric Grid Managed Services Report – 2018“ (Zpráva za řízené služby elektrické sítě – 2018) publikovanou společností IHS Markit. Nemůže být sporu o tom, že tato zpráva je vynikajícím čtením pro každého, kdo se zajímá o poskytování služeb v energetice. Společnost IHS Markit ve své zprávě popisuje klíčové kroky rozvoje AMI, které mě inspirovaly k nastínění kroků z perspektivy poskytování služeb.

Podle zprávy se AMI rozvíjí ve třech fázích:

  1. V prvním kroku AMI 1.0 jednoduše znamená rollout inteligentních měřičů a podpůrného softwaru, který je z většiny odpovědí na legislativní požadavky. Vše je zaměřeno na instalaci měřičů a sběr zúčtovacích údajů.
  2. Ve druhém kroku rozšiřuje AMI 1.5 zaměření na využití dat z AMI také pro jiné účely než zúčtování. Energetické společnosti začínají vyvíjet a nabízet nové služby, které staví na analyzování dat z AMI. Více pozornosti získává například řízení výpadků a monitorování kvality energie.
  3. Třetí krok, tedy AMI 2.0, se popisuje jako fáze, kdy jsou data z AMI běžně využívána pro širokou paletu obchodních a provozních účelů. Některé energetické společnosti již v této oblasti podnikají konkrétní opatření.

Při popisování kroků jako ve výše uvedeném textu vždy existuje nebezpečí přílišného zjednodušení a zanedbání důležitých detailů. Ovšem při pohledu na trh a zákaznické případy, na kterých jsem v poslední době pracoval, se navržené kroky jeví jako dobře odpovídající.  To, čeho si sám všímám, by bylo možné očekávat: poptávka a nabídka v oblasti služeb pro AMI zřejmě následuje tytéž kroky!

 

Krok 1: Služby pro provoz AMI

Landis+Gyr nabízí řešení a služby pro krok AMI 1.0 už po mnoho let, dokonce několik desetiletí. Mezi konkrétní příklady námi nabízených produktů patří inteligentní měřiče, komunikace a software. Z pohledu služeb přirozeně pokrýváme jako nedílnou součást svého portfolia řadu služeb provozní podpory. Mnozí z našich zákazníků si přejí provozovat AMI interně, ale namísto investování do své vlastní IT infrastruktury a aplikací dávají přednost softwaru jako službě, rovněž součásti našeho portfolia. A v dnešní době máme možnost sledovat dokonce stále více společností napříč regionem EMEA, které si pro provoz své AMI volí i měření jako službu (Metering as a Service), což znamená, že přebíráme odpovědnost za ucelený proces odečtu měřičů, když naměřené údaje sbíráme i validujeme. V této oblasti jsme již získali rozsáhlé zkušenosti zvláště na trzích USA a severských zemí.

 

Krok 1.5: Služby pro první využívání dat z AMI 

AMI 1.5 je přechodovým krokem k AMI 2.0. S AMI 1.5 začínají energetické společnosti zavádět taková řešení jako je monitorování kvality energie a pokročilý reporting pro podporu rozhodování. Mohou také uvážit outsourcing dalších služeb nad rámec odečtu měřičů. Mohu upřímně říci, že navrhování nabídky služeb v této oblasti je vzrušující úloha! Vyvíjíme skutečně modulární nabídku tak, aby si energetické společnosti mohly flexibilně volit, co budou raději dělat interně a co si raději zakoupí formou služby. 

 

Krok 2.0 a dále: Služby pro plné využití potenciálu AMI

Kolem AMI 2.0 se toho v současné době děje opravdu hodně, zvláště v zemích, kde se energetické společnosti připravují na 2. kolo instalací inteligentního měření. Při troše zjednodušení se dá říci, že v takových případech se už příliš nediskutuje o základním sběru dat pro zúčtování – to se už považuje za dané a jednoduše musí fungovat hladce. Pozornost se namísto toho přesunula na co nejlepší využití dat v síti s pomocí nástrojů jako je datová analýza a vizualizace. Objem a různorodost dat získávaných z inteligentních měřičů, senzorů a dalších komponent sítí je až překvapující, a díky nim se rychle mění způsob, jakým energetické společnosti plánují a provozují své sítě. 

Nyní je poptávka po efektivních postupech a nástrojích; už jednoduše není možné shromažďovat a analyzovat data bez automatizovaných procesů, zařízení schopných učení a umělé inteligence. Není pochyb o tom, že odborníci a znalosti energetických společností nadále hrají klíčovou úlohu při stanovování smyslu všech získaných údajů a při přijímání souvisejících informovaných obchodních rozhodnutí. 

Společnost Landis+Gyr chce být silným partnerem energetických společností také v této fázi rozvoje AMI. Podle mého názoru jsou nejúčinnějšími a nejúspěšnějšími způsoby provádění dalších kroků společné vývojové projekty a úzká spolupráce na projektech zákazníků. Uvedli jsme například na trh řešení Advanced Grid Analytics (AGA), které poskytuje nástroje pro optimalizaci investic do inteligentních sítí, a řešení Meter Asset Management (MAM) zase zajišťuje viditelnost parku měřičů po celý jeho životní cyklus. Obě tato řešení mají ve svém jádru software, ovšem obsahují také silné komponenty služeb. A stejně jako u AMI 1.5 výše platí náš základní princip spočívající v tom, že energetické společnosti mají svobodu volby rozsahu, v jakém si přejí provozovat řešení interně a v jakém raději nakupovat vybrané nebo všechny činnosti ve formě služeb. 

Popsal jsem zde jeden ze způsobů, jak sladit nabídku služeb s rozvojem AMI na základě kroků ze zprávy společnosti IHS Markit. Tato zpráva obsahuje také další způsoby seskupování a kategorizace řízených služeb. To je velmi příhodné, protože alespoň já osobně jsem ještě neviděl žádnou zavedenou terminologii pro tento obor, ačkoli příslušné služby jsou stále populárnější. 

Zajímáte-li se o služby pro AMI, přečtěte si také můj předchozí příspěvek na blogu: Landis+Gyr’s Services portfolio from a product manager’s perspective (Portfolio služeb Landis+Gyr z pohledu produktového manažera) 

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles