blog-background-1920px

Energianmittauksen evoluutio kohtaa IoT-revoluution

5. helmikuuta 2016 klo 12.35.14

illustration_IoT_2_RGB_blog.jpgLandis+Gyr on jo jonkin aikaa rakentanut osaamista ja tuotetarjontaa vastaamaan teollisen internetin vaatimuksia. Edellytykset nopeasti kasvavan ilmiön hyödyntämiseen ovat vahvat. Teollinen internet (Internet of Things) tarjoaa Landis+Gyrille merkittäviä mahdollisuuksia luoda lisäarvoa energiateollisuudelle ja yhteiskunnalle.

Teollisen internetin voi nähdä luonnollisena jatkumona laitteiden välistä kommunikaatiota hyödyntäville M2M-sovelluksille, joita energiayhtiöt jo käyttävät vaativiin jakelu-, raportointi- ja ohjaustehtäviin. Älykkään mittausteknologian tarjoajat ovat rakentaneet vuorovaikutteisia verkkoja ja sovelluksia jo kauan ennen kuin alettiin puhua teollisesta internetistä. Nyt älykäs mittaus on teollisen internetin luonnollinen mahdollistaja.

Teollisen internetin hyödyntäminen johtaa määrällisesti ja laadullisesti M2M-teknologiaa huomattavasti laajempiin ratkaisuihin. Se liittää yhteen suuria määriä älykkäitä laitteita, jotka kykenevät dataliikenteeseen sekä keskenään että keskuspalvelimien kanssa. Tämä avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia niin koneiden välisen kuin koneiden ja ihmisten välisen yhteistyön hyödyntämiseen. IoT-ratkaisujen potentiaali on esimerkiksi tehokkaammassa tuotantolaitosten ja jakeluverkkojen hallinnassa ja toimitusketjun riskien pienentämisessä. Se mahdollistaa myös viiveettömän päätöksenteon ja käyttökustannusten säästöt

Reaaliaikaisuus luo mahdollisuuksia

Yksi teollisen internetin keskeisimpiä mahdollisuuksia energiayhtiöille on reaaliaikaisen tiedonsiirron mahdollistamien palveluiden tarjonta. Käytetyt tiedonsiirtoprotokollat, kuten iPv6, antavat edellytykset reaaliaikaiselle tiedonkeruulle ja analytiikalle, mikä puolestaan mahdollistaa useiden eri palveluiden integroinnin eri toimijoiden kesken. Saumatonta järjestelmien hallintaa ja palveluiden toimittamista ovat tukemassa myös yleisesti hyväksytyt standardit, jotka kattavat sekä järjestelmäarkkitehtuurin, tietoliikenteen että tietoturvan. Esimerkiksi älykkäiden sähköverkkojen IoT-ratkaisut antavat energiayhtiöille mahdollisuuksia kompensoida sääolosuhteista johtuvaa vaihtelua uusiutuvan energian tuotannossa. Landis+Gyrin tietoliikenneteknologiasta vastaava johtaja Bill Lichtensteiger valottaa: ”Teollinen internet ei ole tuote vaan pikemminkin uuden tuote- ja ratkaisukehityksen vauhdittaja ja kehys. Se avaa portin aivan uudenlaisille innovaatioille.”

Landis+Gyr valmistelee jo energianhallintaratkaisuja ja tietoliikenneinfrastruktuuria teollista internetiä varten. Moni energiayhtiö on innostunut IoT-konseptista ja ryhtynyt käyttämään olemassa olevaa tietoliikenneverkkoa eri sovelluksiin, kuten etäluentaan sekä älykkään verkon ja katuvalaistuksen sovelluksiin. Lisäksi tietoliikenneverkkoa on hyödynnetty Landis+Gyrin älykkään mittauksen infrastruktuurissa olevien laitteiden liittämisessä SCADA-pohjaiseen jakelunhallintajärjestelmään.

”Olemme aivan uudenlaisen tulevaisuuden kynnyksellä. Murrokseen liittyy suuri joukko standardointiorganisaatioita ja teollisuuden yhteenliittymiä, jotka kehittävät IoT-teknologiaa niin teollisuuden, kuluttajien kuin koko yhteiskunnan tarpeisiin. Vaikkakin teollisen internetin taloudellisia hyötyjä on ehkä liian aikaista arvioida, odotettavissa on enemmän avoimuutta, lisää kustannustehoa ja joustavuutta energiayhtiöasiakkaiden toimintamahdollisuuksiin. Odotettavissa on myös uusia palveluita tarjoavien uusien yritysten tuleminen markkinoille”, Lichtensteiger sanoo.

Rakenteilla älykkäämpi huominen

Moni energia-alan innovaattori työstää jo uusia teollisen internetin sovelluksia kestävään energianjakeluun, liikennejärjestelmien tehostamiseen sekä tehokkaaseen ja älykkääseen talotekniikkaan. Yhdessä nämä elementit muodostavat ns. älykkään kaupungin konseptin. Toshiba ja Landis+Gyr tekevät tällä hetkellä pioneerityötä älykkään kaupungin energiateknologioissa. Toshiba pyrkii liittämään energia-, terveydenhoito- ja varastointituotteensa sekä palvelunsa yhteen pilvipalveluiden, massadatan ja analytiikkateknologioiden avulla. Visiona on turvallinen, toimintavarma ja vaivaton yhteiskunta – ”Human Smart Community”, jonka perustana on ihmisten ja teknologian yhteensulautuma eli ”lifenology”.

Energiayhtiöt voivat jo nyt aloittaa teollisen internetin ja älykkäiden verkkojen rakentamisen ottamalla käyttöön tulevaisuuden tarpeita vastaavia älykkään verkon kokonaisratkaisuja, kuten Landis+Gyrin Gridstream®. Gridstream on käytössä oleva ratkaisu, joka sisältää niin mittaustiedon hyödyntämisen, infrastruktuurin, ohjaussovellukset kuin palvelut. Ratkaisu tuo älykkyyttä energiajärjestelmän kaikille tasoille tuotannosta jakeluun saakka.

Teollisen internetin mahdollisuuksien valtavaa mittakaavaa on kenties helpoin hahmottaa lukujen valossa. Juniper Researchin mukaan internetissä on tällä hetkellä noin 13,4 miljardia laitetta. Määrän ennustetaan kasvavan 2–5-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. International Data Corporationin raportin mukaan ”teollisen internetin markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti 655,8 miljardista dollarista (2014) 1,7 biljoonaan dollariin (2020)”. McKinsey ennakoi markkinoiden kasvavan jopa 11 biljoonaan dollariin vuoteen 2025 mennessä. Vaikka viimeksi mainittu ennuste olisikin virheellinen biljoonan tai kahden verran, näkymät ovat ilman muuta valoisat.

 

Tähän liittyvät muut artikkelit:

G3 PLC supports IoT in smart metering

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit

Aiheeseen liittyvät artikkelit