blog-background.png

Etäluentadata tukee verkko-omaisuuden hallintaa

26. maaliskuuta 2018 klo 13.53.46

ThinkstockPhotos-522152858_Highlight.jpgVerkko-omaisuuden hallinta on verkkoyhtiöille ajankohtainen kysymys: miten maksimoidaan olemassa olevan ja uuden verkkoinfrastruktuurin käyttöikä. Verkkoanalytiikka tarjoaa mahdollisuuden valjastaa etäluennasta saatava data investointipäätösten tueksi. 

Verkkoinfrastruktuurin hallinnan lisäksi verkkoyhtiöt etsivät keinoja integroida hajautettu energiantuotanto verkkoon luotettavalla tavalla. Hajautettu tuotanto lisää osaltaan sähköverkon kompleksisuutta, ja samanaikaisesti verkkoon liittyy yhä enemmän ennustamattomia kuormia, kuten kotitalouksien lämpöpumput, aurinkokennot ja sähköautot. Ennustamattomuutta lisää myös älykkään talotekniikan ja kotiautomaation yleistyminen. Verkkoyhtiöt tarvitsevatkin uusia työkaluja ja prosesseja, jotta verkko-omaisuuden hallinta onnistuu tehokkaasti myös näissä olosuhteissa.

Jakeluverkkojen hallinta on perinteisesti ollut uusien laitteiden asennuksia ja vanhentuneiden laitteiden korvaamista kentällä. Etäluentateknologian myötä voidaan pohtia mittausdatan liiketoiminnallista arvoa kulutustietojen ja laskutuksen lisäksi myös monesta muusta näkökulmasta. Etäluentadata tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös verkko-omaisuuden lähes reaaliaikaiseen seurantaan sekä hetkellisen kuormituksen visualisointiin ja analytiikan hyödyntämiseen. Nämä mahdollisuudet taas luovat edellytyksiä verkko-omaisuuden elinkaaren optimointiin ja verkon toiminnan tehostamiseen.

Verkkoanalytiikkaa hyödyntämällä verkkoyhtiöt voivat yhdistää dataa eri järjestelmistä ja verkon muista sensoreista. Analysoimalla tätä dataa saadaan parempi käsitys koko verkon toiminnasta. Aktiivisen verkkoanalytiikan ja datan yhdistelmä tehostaa sekä jakeluverkkokatkosten ennakointia ja paikallistamista että investointien suunnittelua ja optimointia kuten myös uusiutuvien energialähteiden vaikutuksen hallintaa. 

Landis+Gyrin AGA (Advanced Grid Analytics) – dataan pohjautuvaa verkko-omaisuuden hallintaa 

Datalähtöinen verkko-omaisuuden hallintastrategia tähtää verkkoyhtiöiden kykyyn visualisoida jakeluverkko sekä mahdollisuuteen testata erilaisia skenaarioita järjestelmän todellisista käyttöolosuhteista saadulla datalla. Analytiikan tuloksia voidaan käyttää verkon hallinnan kehittämiseen ja testaukseen sekä verkkoinvestointien optimointiin. Landis+Gyrin verkkoanalytiikkaohjelmisto, Advanced Grid Analytics (AGA), yhdistää paikkatietojärjestelmistä, etäluettavista mittareista ja sensoreista saatavan tiedon. Näin verkkoyhtiöt voivat visualisoida ja analysoida verkko-omaisuuden suorituskykyä käytännössä.

Landis+Gyrin AGA-sovelluksilla voidaan visualisoida koko verkon jännitetasot, mikä auttaa tunnistamaan mahdollisia ongelmakohtia. Kuormitusanalyysi auttaa muodostamaan tarkan kuvan verkon kuormitus- ja jännitetasoista kaikissa kohteissa. Näin voidaan helposti havaita ylikuormittuneet ja ylimitoitetut laitteet, mikä auttaa tekemään ennakoivia toimenpiteitä jakelukatkosten ja häviöiden ehkäisemiseksi. Verkkoanalytiikalla voidaan myös simuloida uusien verkoston elementtien, esimerkiksi aurinkopaneelien, vaikutusta ympäröivään verkkoon. Muita käyttömahdollisuuksia ovat lisäksi energiavarkauksien ehkäisy, kulutushuippuja aiheuttavien kohteiden tunnistaminen sekä toimenpiteiden suunnittelu verkon luotettavuuden parantamiseksi.

AGA user-friendly interface__Multiple level visualisation of analytics and power flow results.jpg

Käyttäjäystävällinen AGA-käyttöliittymä: monitasoista analytiikan ja sähkönjakelun visualisointia

AGA käytössä Liechtensteinissa

Landis+Gyr pilotoi verkkoanalytiikan hyödyntämistä yhdessä energiayhtiö Liechtensteinische Kraftwerken (LKW) kanssa. Analytiikkaa käytetään jännitetasojen visualisointiin, hajautetun energiantuotannon integrointiin sekä verkon kuormitustasojen optimointiin. Saadut tulokset tukevat LKW:n kunnossapitoinvestointeja. Advanced Grid Analytics -sovellukset auttavat visualisoimaan ja analysoimaan verkon kuormaa, jolloin esimerkiksi jakelumuuntajille, sähkölinjoille, sulakkeille ja muille verkon komponenteille saadaan todelliset kuormitusprofiilit kuluttajittain tai kuluttaja-tuottajittain. Näin koko jakelujärjestelmälle pystytään laatimaan oikein kohdennettu ja dataan perustuva investointisuunnitelma.  

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit