blog-background.png

Etäluentaratkaisun suorituskyky on kokonaislaatua

17. lokakuuta 2016 klo 11.05.58

e2e_quality_smart_metering_performance.jpg
Älykkään mittauksen teknologiat keräävät dataa miljoonien kuluttajien energiankäytöstä. Energian kulutuksesta ja sähkön laadusta kertyvä informaatio nivoutuu laajalti energialaitosten sisäisiin prosesseihin ja on liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta elintärkeää. Etäluentaratkaisun toimivuus muodostuu paljon muustakin kuin yksittäisten komponenttien teknisestä laadusta.

Laatu etäluentaratkaisussa

Energian älykkääseen mittaukseen liittyy monenlaisia komponentteja: mittalaitteet, tietoliikenne, ohjelmistot ja niiden järjestelmäintegraatio sekä mittarointiin liittyvät palvelut. Kokonaisratkaisun saumaton toimivuus riippuukin yksittäisten komponenttien laadun lisäksi osien saumattomasta yhteensopivuudesta ja –toimivuudesta.

Laadun perustana ovat valitut teknologiat, prosessit, menetelmät ja työkalut sekä henkilöstö ja kumppaniverkosto. Tuotteiden ja toiminnan laadun kehittämistä varten on olemassa useita kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 9001, 27001 ja 14001 sekä OHSAS 18001. Standardit ja toimialalle vakiintuneet parhaat käytännöt ovat toiminnan jatkuvan parantamisen tukiranka. Sertifikaatit puolestaan osoittavat, että tuotteet, johtamisjärjestelmät ja henkilöstö täyttävät tietyt kansainväliset, kansalliset ja paikalliset vaatimukset. Viime kädessä laatu kuitenkin on ennen muuta asiakkaan kokemus siitä, kuinka hyvin tuote tai palvelu todella täyttää sille asetetut odotukset.

Laatu alkaa suunnittelusta

Älykkäiden mittareiden tekninen laatu perustuu prosesseihin, jotka kattavat koko toimitusketjun toimittajien valinnasta aina tuotesuunnitteluun ja tuotantoon saakka. Prosesseihin sisältyvät niin komponenttitoimittajat, suunnittelijat ja kehitystoiminnot kuin tuotantokin. Teollisuudessa nykyisin käytettävien laadunvarmistusstandardien ja -menetelmien - esimerkiksi ennakoivan laatusuunnittelun (APQP) ja Six Sigma -lähtöisen suunnittelumetodin (DFSS) - avulla korkea laatutaso voidaan nivoa jo tuotteen suunnitteluun ja samalla parantaa prosessien laatua.

Tuotantoprosessiin kuuluvat kiinteästi systemaattiset ja eräkohtaiset testaukset ja nopeutetut käyttöikätestit (HALT), joiden avulla varmistetaan, että mahdolliset laatupoikkeamat havaitaan jo ennen kuin tuotteet lähtevät tehtaalta. Jäljitettävyys on keskeinen korkean laadun avainsana. Kun tuotteen tie tehtaalta asiakkaalle tunnetaan tarkasti, se pystytään tarvittaessa jäljittämään yksittäisen mittarin ja sen komponenttien tarkkuudella.

HALT-testillä jäljitellään tuotteen käyttöympäristöä, esimerkiksi 85 asteen lämpötilaa ja 85 %:n ilmankosteutta tai 100 ampeerin teholla aiheutettua värinää 1 000 käyttötunnin ajan.

Mittarin koko elinkaaren aikaiseen laatuun vaikuttaa myös sen toiminnallisuus. Jos laitteessa on etäpäivitysmahdollisuus, siihen voidaan asentaa uusi laiteohjelmisto esimerkiksi uuden lainsäädännön tai liiketoimintavaatimusten muutosten edellyttäessä muutoksia. Toiminnallisuuden avulla voidaan helposti ottaa myös käyttöön uutta teknologiaa tai korjata mahdollisia ongelmia kentällä jo olevissa laitteissa.

Vaatimuksista järjestelmän ominaisuuksiksi

Etäluentajärjestelmien tuotekehityksessä asiakkaiden vaatimukset ja odotukset muutetaan järjestelmäominaisuuksiksi. Laatu perustuu vaatimusten ymmärtämiseen ja spesifikaatioiden määrittelyyn jo prosessin alkuvaiheessa. Suunnittelijan haasteena onkin ymmärtää asiakkaan tarpeet ja jopa ennakoida ne, eikä pelkästään toimittaa, mitä pyydetään, kuten Landis+Gyrin ohjelmistoasiantuntija kirjoittaa blogiartikkelissaan.

Vaatimusten hallinta on myös ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien ytimessä. Nämä menetelmät perustuvat iteratiiviseen kehitystyöhön, jossa itsejärjestäytyvät, eri alojen osaajista koostuvat tiimit työstävät vaatimukset ratkaisuiksi. Ketterät menetelmät, esimerkiksi Scrum, varmistavat osaltaan, että ”asiakkaan ääni” ohjaa kehitettävien järjestelmäominaisuuksien priorisointia.

Toinen ketterä metodologia on ns. jatkuva toimitus (Continuous Delivery), jonka avulla muuttuviin vaatimuksiin voidaan reagoida nopeasti varmistaen kuitenkin samalla, ettei johonkin koodin osaan tehtävillä muutoksilla ole kielteisiä vaikutuksia muualla järjestelmässä. Aiheesta lisää Better Tech-blogissamme.

 

Better Tech Blog: Landis+Gyr's IT professionals writing about their field of expertise

 

Systemaattisten suunnittelu- ja kehitysprosessien lisäksi ohjelmistotuotannon laatu riippuu myös testausprosesseista, jotka ovat laajalti automatisoituja. Landis+Gyrin järjestelmätestaukset sisältävät tuhansia yksittäisiä ohjelmatestejä, joista suurin osa tapahtuu aidossa älykkään mittauksen laite- ja tietoliikenneympäristössä.

Ratkaisutason testaus ja validointi

Kuten edellä todettiin, parhaistakaan laitteista ja ohjelmistoista ei ole asiakkaalle hyötyä, jos ne eivät toimi saumattomasti yhdessä toistensa kanssa. Kun ratkaisun komponentit suunnitellaan jo alusta lähtien toimimaan yhdessä toistensa kanssa, yhteensopivuus- ja häiriöriskit vähenevät ja asiakas saa optimaalisen hyödyn koko ratkaisun toimivuudesta. Ratkaisussa käytettävien komponenttien end-to-end -toimivuus ja yhteensopivuus todennetaan laajoilla integraatiotestauksilla, joita tehdään ohjelmistotestauksen rinnalla.

Alan parhaita käytäntöjä noudattavien, valmistajan omien testien ja laadunvarmistuksen lisäksi markkinoille esiteltävät uudet teknologiat testataan sekä akkreditoiduissa testauslaboratorioissa että kenttäkokeissa. Katso video Landis+Gyrin G3 PLC -ratkaisusta ja sen laadunvarmistuksesta.

 

Katso video: Introducing the power of G3 PLC

 

Kokonaislaatu käsittää itse etäluentaratkaisun lisäksi sen toimituksen sekä käyttöönoton ja päivittäiset tukitoiminnot ja palvelut. Se käsittää myös toimittajan sitoutumisen toiminnan ja yhteistyön jatkuvuuteen ja kykyyn päivittää ratkaisua markkinatarpeiden mukaisesti. Viime kädessä laadun arvioi lopulta aina asiakas.

Tavoitteemme on yhdistää laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat liiketoimintaamme ja nähdä ne mahdollisuuksina parantaa toimintaamme. Lue lisää Landis+Gyrin Laatu-, työterveys- & työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikasta

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit