blog-background.png

Viisi vinkkiä kenttätöiden tehokkaaseen hallintaan

Christian Giroux
Christian Giroux - 24. kesäkuuta 2019 klo 14.23.39

Fotolia_213059620_XXL

Vajaat kymmenen vuotta sitten suomalaiset energiayhtiöt olivat suuren haasteen edessä: koko energiamittareiden laitekanta oli uusittava kutakuinkin kerralla. Urakasta selvittiin onnistuneesti, ja älykkäät mittarit asennettiin aikataulussa kaikkiin kotitalouksiin. Kokemus myös opetti paljon, ja sekä energiayhtiöt että teknologia- ja palveluntarjoajat ovat huomattavasti valmiimpia, kun siirtymä seuraavan sukupolven mittausteknologiaan alkaa.

Laitekannan hallinnan, ylläpidon ja uusinnan vaatimukset poikkeavat monilta osin verkkoyhtiöiden muista päivittäisistä haasteista. Moni yhtiö onkin ulkoistanut prosessin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle – mutta monella on myös osaamista ja resursseja hoitaa asennustyöt itse.

Kenttätöiden huolellisella suunnittelulla ja oikeilla työkaluilla säästää aikaa, kustannuksia ja resursseja. Olipa kyse yksittäisten mittareiden vaihdosta tai suurempien laitemäärien uusinnasta, prosessien ja menettelytapojen on oltava selkeitä ja läpinäkyviä, jotta työ tapahtuu laadukkaasti ja tehokkaasti. Näin vältytään turhilta uusintakäynneiltä.

Landis+Gyrin Field Operations Manager (FOM) -ohjelmisto tukee kenttätöiden tehokasta hallintaa. FOM tarjoaa kehittyneet työkalut sekä asennuksen suunnitteluun että itse asennustöiden ohjeistukseen kentällä. Kokosimme alle viisi keskeistä vinkkiä, joiden avulla kenttätyöt sujuvat jouhevasti.

 

1. Suunnittele huolellisesti

Asennustyöt edellyttävät aina ennakkosuunnittelua, olipa kyseessä muutaman laitteen vaihto tai laajempi asennusprojekti. Tehtävien kenttätöiden sisältö ja aikataulutus on saatava saumattomasti asentajan tietoon. FOM:lla suunnitelma muuntuu yksityiskohtaisiksi työmääräyksiksi asentajille, ja asennuskäyntien aikataulua voidaan hallita joustavasti. Näin varmistetaan, että asentajilla on aina käytössään päivitetyt aikataulut.

Suuremmissa rollout-projekteissa asennussuunnittelun ja -strategian merkitys korostuu. FOM-ohjelmistolla ylemmän tason suunnitelmat voidaan viedä käytäntöön ja niiden etenemistä voidaan seurata lähes reaaliajassa. Näin päästään reagoimaan poikkeamiin tai ongelmiin ilman viivettä.

Työkalun avulla projektisuunnittelijat voivat aikatauluttaa asennuksia päivittäin. Se auttaa suunnittelemaan asennusalueet siten, että turhaan ajeluun ei hukkaannu aikaa. Asentajilla on käytössään kaikki olennainen tieto: aikataulut, osoitteet GPS-koordinaateineen sekä päivän asennuskohteisiin tarvittavat välineet ja tarvikkeet.

 

2. Yhdenmukaista asennusprosessi

Etäluettavien mittareiden asennus sujuu tehokkaasti ja jouhevasti vain, kun jokainen prosessi ja asennustyön vaihe on määritelty yksiselitteisesti. FOM:n avulla verkkoyhtiö voi ohjata kentän työprosesseja ja minimoida siten ongelmat ja virheet asennustyössä. FOM-työkalua käyttävät verkkoyhtiöt voivat suunnitella omien prosessiensa mukaiset työmääräykset ja määritellä erilaisia työnkulkuja erilaisiin töihin.

Asentajat käyttävät FOM:ää mobiililaitteillaan ja seuraavat kyseiselle tehtävälle asetettuja työnkulun vaiheita. Seuraavaan työvaiheeseen voi siirtyä vasta kun edellinen vaihe on kuitattu tehdyksi, millä varmistetaan että kaikki tärkeät työvaiheet tulevat tehdyksi. Näin vähennetään virheellisestä asennuksesta tai vääristä asetuksista johtuvien uusintakäyntien riskiä.

Samaan aikaan työn suunnittelijat pysyvät ajan tasalla asennustöiden edistymisestä kentällä. Asennuspaikassa asentaja voi myös helposti kirjata ylös mittauspaikan avaintiedot ja sijainnin, tallentaa mittarin lukemat, lukea viivakoodit tai ottaa vaikka kuvan valmiista työstä.

 

3. Digitalisoi datan keruu

Mittareiden asennustyön yhteydessä kerätään dataa itse työstä, mutta myös varmistetaan, että vanhan ja uuden laitteen tiedot siirtyvät saumattomasti järjestelmään. Datan manuaalinen kerääminen on altista inhimillisille virheille, ja datan oikeellisuus on erikseen varmistettava, jotta sen virheettömyyteen voidaan luottaa. Luonnollisesti myös tietojen kirjaaminen ja lataaminen sujuu nopeammin verrattuna käsin täytettäviin lomakkeisiin, joista tukitoimintojen henkilöstö syöttää tiedot järjestelmään manuaalisesti.

FOM digitalisoi datan keruun ja varmistaa, että tieto jokaisesta kohteesta tallennetaan järjestelmällisesti ja lisätään keskitettyihin tietokantoihin virheettömänä. Erityisen tärkeää on kulutuslukemien oikea siirtyminen järjestelmään, jotta mittarin vaihto ei aiheuta virheitä asiakkaiden laskutukseen.

 

4. Ota huomioon asentajan terveys- ja turvallisuusasiat

Verkkoyhtiöiden on huolehdittava kenttätyöntekijöiden turvallisuudesta, olivat he sitten omia tai urakoitsijan työntekijöitä. FOM:n kautta asentajat voivat raportoida kaikista tapahtumista, joiden seurauksena voi olla henkilövahinkojen vaara. Näin voidaan ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin turvallisen työympäristön takaamiseksi.Picture1

Mobiilisovelluksessa on myös yksin työskentelevän henkilön turvatoiminto, joka voi välittömästi hälyttää tukitoiminnon työntekijän, jos asentaja joutuu riskialttiiseen tilanteeseen.

FOM voidaan myös konfiguroida tekemään erilaisia tarkistuskyselyitä, esimerkiksi henkilösuojainten käytöstä, ja valmistelemaan raportteja viranomaisille.

 

5. Seuraa etenemistä

Riippumatta siitä, kuinka hyvin asennusprosessi on suunniteltu, kaikkia asennustyön aikana vastaan tulevia tilanteita ei pysty ennakoimaan. Erityisesti massa-asennuksissa on tärkeää seurata kokonaistilanteen kehittymistä. FOM-työkalun tarjoama statistiikka auttaa parantamaan prosesseja, suunnittelua ja työohjeita. Yhteenvetonäkymät ja kattavat raportointityökalut tarjoavat projektipäälliköille selkeän käsityksen käyttöönoton edistymisestä kustannustavoitteisiin ja aikatauluhin nähden. Dataa analysoimalla voidaan tunnistaa tehokkuutta heikentäviä tekijöitä ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, vaikkapa muokkaamalla työohjeita tai jakamalla ja aikatauluttamalla tehtävät uudelleen.

 

Landis+Gyrin FOM on kenttätyön ohjaustyökalu, joka integroituu AIM-etäluentajärjestelmään.   

 

Ota yhteyttä

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit