blog-background.png

Ett smart elnät är en förutsättning för framtidens smarta samhälle

2019-feb-12 13:59:59

Energy_Movement_iStock-672310452_SHela vårt elsystem genomgår just nu förändringar i en omfattning och takt som inte har setts sedan det började byggas. Vi måste minimera utsläppen av koldioxid för att hejda klimatförändringarna och påskynda övergången till förnybara energiformer. Detta bidrar till en mer komplicerad nätdrift och ökar behovet av smart teknik i nätet.

Hittills har elnäten varit uppbyggda kring en centraliserad kraftproduktion i form av storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Systemet är uppbyggt för att producera och distribuera elektricitet på ett säkert och stabilt sätt.

I framtiden kommer det att se annorlunda ut och elnätsbolagen kommer att ställas inför nya utmaningar. Produktionen av el från väderberoende energikällor som exempelvis vind- och solkraft ökar. Även elproduktion från flera småskaliga producenter, så kallade mikroproducenter, som aktivt deltar på energimarknaden genom att producera och sälja el måste beaktas.

Det betyder att den traditionella modellen med enkelriktade flöden av elektricitet kommer eller egentligen redan har ersatts av flöden i flera riktningar. Det innebär inte bara förändringar i själva överföringsstrukturen, utan gör det nödvändigt med en mer intelligent hantering av tillgång och efterfrågan samt styrning av elnätet.

Detta innebär att det kommer att krävas ”smartare” elnät som styrs av informations- och kommunikationsteknologi. En smart elmätare kan förse nätbolagen med den information de behöver för att styra elnätet.

Det smarta samhället handlar också om hur den nya digitala tekniken via IoT-sensorer, till exempel smarta elmätare, kan appliceras på olika samhällsfunktioner.

Det kan vara styrning av gatljus som tänds och släcks beroende på trafikens intensitet eller antal människor som är i rörelse, men det kan också handla om enskilda hushåll där man vill reglera värmen under dygnets timmar med lägre temperatur när man är på jobbet eller sover.
Ett tredje exempel är att kunna starta tvättmaskinen eller kanske ladda elbilen när elpriset är lägre.

På så vis kan vi minska belastningen på elnätet samtidigt som vi hushållar med energin får ett mer hållbart samhälle med mindre miljöpåverkan. Det nya intelligenta elnätet kan också med hjälp av dessa sensorer förutse om något håller på att gå snett elnätet, så att man kan förebygga fel i förväg, koppla om strömmen eller skicka ut en reparatör exakt till den plats där felet finns.

En utveckling som en hel del talar för är att debiteringen för den el vi förbrukar kommer att förändras. I framtiden kommer vi med all säkerhet att få se dynamiska tariffer som kommer att vara effektbaserade snarare än som i dag att de utgår från antalet förbrukade kilowattimmar.

Via ett kundgränssnitt (HAN-port) på den smarta elmätaren kommer elkunderna att kunna följa bland annat effektuttag i princip i realtid. Det ger oss möjlighet och även incitament att på ett helt annat sätt kunna påverka när vi tar ut elen och hur mycket vi vill betala för den. Det smarta samhället ger framför allt många fördelar och möjligheter som gör livet enklare, bekvämare och mer hållbart, men det visar också på ett behov av säkerhetstänkande, vilket inte får nonchaleras.

Landis+Gyrs fjärravläsningsteknik tillsammans med våra innovativa lösningar för smartare elnät ger energibolag och slutkunder möjligheter att förbättra energieffektivitet, sänka energikostnader och bidra till en hållbar användning av resurser. Vår teknologi hjälper de smarta städerna ta steget från vision till verklighet.  

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR