Mar 04, 2016

Team Lead - johtaja vai palvelija?

5DM_2169-Edit_v2.jpg

Better_Tech_Blog_intro_banner.jpg

[in English below] Vuosi sitten hain meillä auki ollutta Team Lead1) paikkaa esimieheni kannustamana ja ilokseni myös sain sen. Minulla ei ollut juurikaan kokemusta varsinaisesti Team Lead-työstä, mutta eräänlaista tiimin vetoa olin jo tehnyt Scrum Masterina2). En ollut aikaisemmin ajatellut hakeutua esimiesasemaan, joten urakehityssuunta oli minulle yllätys. Nyt ensimmäisen vuoden jälkeen haluan koota ajatuksiani johtamisesta.

Yrityksen ja henkilön tarpeet kohtaamaan

Tiimin henkilöillä on erilaiset kehityshalut ja -tarpeet, yrityksellä omansa. Minun tehtäväni on saada tiimi vetämään yhtä köyttä samaan suuntaan ja mielellään vielä sinne, minne yritys on menossa. Kun henkilön ja yrityksen tarpeet kohtaavat sopivalla tavalla, tuloksena on motivoituneita tekijöitä ja menestyvä yritys.

Want to know more about working for Landis+Gyr? Just click.

Esimiehenä minun on tiedettävä sekä henkilön, tiimin, että yrityksen tarpeet. Hyvinvoivassa yrityksessä ne voidaan usein nähdä pitkälle eteenpäin, kun taas henkilön elämä saattaa heittää hetkessä häränpyllyä. Tiimi taas on oma ekosysteeminsä, jossa tasapainoillaan henkilökemioiden, työ- ja henkilökohtaisen kuormituksen, työskentely-ympäristön ja oikeiden roolien3) olemassaolon kanssa. Siksi on tärkeää olla läsnä päivittäisessä työssä.  Se onnistuu esimerkiksi osallistumalla päivärutiineihin kuten Dailyihin4), olemalla fyysisesti samassa tilassa ja juttelemalla tiimiläisten kanssa usein. Parhaiten on läsnä, kun on yksi tiimin tasavertainen jäsen.

Meillä niin kuin monissa muissakin yrityksissä työntekijöille asetetaan tavoitteita vuodeksi eteenpäin. Tavoitteet ovat osin yritykselle yhteisiä, osin henkilökohtaisia ja tiimitavoitteita. Minulle yksi tärkeimmistä tehtävistä esimiehenä on auttaa asettamaan tavoitteet niin, että ne tukevat sekä yksilön omaa halua kehittyä että yrityksen suuria linjoja.

Kehityskeskustelussa kysyn kuulumisten lisäksi, missä näet itsesi vuoden ja viiden vuoden kuluttua. Samalla minun on suhteutettava toiveita yrityksen tarpeisiin.  Tiimin jäseniä tulee kohdella tasapuolisesti, jotta kaikki tietävät olevansa tärkeitä. Tiimitavoite taas pitäisi asettaa niin, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omalla työllään koko tiimin menestykseen. Esimiehenä tehtäväni on myös rehellisesti kertoa, mikäli henkilökohtaiset tavoitteet eivät kohtaa tässä yrityksessä. Jos tiimiläinen haluaa viiden vuoden kuluttua olla runoilija, voidaan jo aika varmasti sanoa, että sellaista positiota ei talosta silloinkaan löydy.

Kuinka sitten saadaan nämä tarpeet konkreettisesti kohtaamaan? Rehellisyydellä. Rekrytointi on tehtävä huolella. On oltava alusta saakka selvää, millaisia mahdollisuuksia juuri meillä on. Kun ihminen on saatu taloon kertomalla rehellisesti mitä on tarjolla, tavoitteiden yhdistäminen on helppoa.  Älä maalaile kuvaa runoilijan paikasta, jos sellaista ei ole koskaan aukeamassa. Ja toisin päin: älä sano haluavasi testaajaksi, mikäli haluat olla runoilija. Rehellisen rekrytoinnin jälkeen pelikenttä on molemmille osapuolille selvä ja yhteistä menestystä voidaan alkaa rakentaa.

Urakehitys yrityksessä

Minun tehtäväni on kartoittaa tiimissäni olevien ihmisten kehitystarpeet ja -toiveet.  Jos joku tähtää arkkitehdiksi mutta kompetenssi ei vielä riitä, voimme yhdessä asettaa henkilökohtaiset tavoitteet tukemaan arkkitehdiksi pääsyä pitkällä aikavälillä. Yhdessä voidaan myös seurata yrityksessä mahdollisesti avautuvia paikkoja ja keskustella, joko henkilö olisi siihen valmis. Valmius täytyy kartoittaa huolella, sillä sekä liian suuret että liian pienet haasteet kuormittavat.

Kun tietää, että myös esimies huolehtii kehityksestä, työntekijä voi keskittyä päivittäiseen työhön luottaen, että ura etenee ja toiveet on kuultu. Kehityskeskustelussa tarkistetaan, ovatko toiveet ennallaan vai määritelläänkö suuntaa uudelleen.  Joskus myös muut asiat kuin halu edetä uralla määräävät kehitysvauhdin: tilanne kotona, opiskelu tai vaikka harrastukset rajoittavat työhön käytettäviä panoksia. Silloin esimiehenä minun täytyy yhdessä henkilön kanssa keskustella sopivasta tahdista.

Kumpi sitten Team Lead on, johtaja vai palvelija?

Kun yritys ja esimies auttavat henkilöä menestymään ja voimaan hyvin, henkilö haluaa tehdä yritykselle vastapalveluksen. En voi käskeä ketään voimaan hyvin, viihtymään ja olemaan motivoitunut. Voin vain luoda edellytykset, jossa viihtyy ja joka motivoi. En ole myöskään ajatustenlukija, joten ainoastaan kysymällä ja vastaamalla voin saada selville, mikä ketäkin motivoi. Motivoitunut ihminen on onnellinen ja voi hyvin.

Tätä blogitekstiä kirjoittaessani törmäsin Jim Collinsin viidennen tason johtajuuteen. Siinä kiteytyy moni ajatus, joita minulle on herännyt tämän vuoden aikana. Otsikkoon vastaan, että voin kyllä johtaa omalla esimerkilläni. Pääasiallinen tehtäväni on kuitenkin palvella ihmisiä, jotta voin luoda heille mahdollisimman hyvät onnistumisen edellytykset.  

1)    Team Lead on Landis+Gyrillä linjaesimies.
2)    Scrum Master on yksi rooli ketterässä ohjelmistokehityksessä. Scrum Master poistaa tiimiläisten tieltä ohjelmistokehitystä estäviä/hidastavia asioita.
3)    Yksi tapa valita henkilöitä tiimiin, on Belbinin tiimiroolit.
4)    Daily on Scrumiin liittyvä päivittäinen palaveri, jossa katsotaan mitä olet tehnyt, mitä aiot tehdä seuraavaksi ja onko sinulla esteitä edetä työssäsi.

Katso myös:
http://esseepankki.tiimiakatemia.fi/viidennen-tason-johtajuus-on-vaikeampi-juttu/

 

Team Lead – leader or servant?

A year ago, I applied for an open Team Lead1) position, encouraged by my supervisor, and was delighted when I got it. I had no experience in actual Team Lead work but, in a way, I had already led a team when working as a Scrum Master2). I had not previously considered applying for a supervisory position, so this new career move came as a surprise. Now, after a year on the job, I would like to sum up my thoughts on leadership.

Enabling the company’s and person’s needs to meet

People on a team have different development wishes and needs, while the company has its own. My job is to get the team to pull together in the same direction, and preferably to where the company is heading. When the needs of a person and company meet in an optimal manner, what results is motivated employees and a successful company.

Want to know more about working for Landis+Gyr? Just click.

As a supervisor I need to be aware of the needs of people, my team and the company. In a healthy company, these can be seen far into the future, while, on the other hand, a person’s life may turn on its head all of a sudden. The team is its own ecosystem which seeks to find the right balance of personal chemistry, work and personal loads, the working environment and the right roles3). That is why it is important to be present in everyday work. Participating in daily routines such as the Daily4), being physically in the same space and talking often with the team members are just a few ways to achieve this. The best way to be present is to be an equal member of the team.

Just like many other companies, we set targets for our employees for one year at a time. The targets are partly shared company targets and partly personal and team targets. For me, one of the most important tasks as a supervisor is to help set the targets so that they support both the individual’s need for self-improvement and the company’s broader policies.

At performance reviews, in addition to asking how the employee is doing, I ask them where they see themselves in a year’s time and in five years’ time. At the same time, I have to adapt their wishes to what the company needs. Team members have to be treated equally so that everyone knows that they count. The team target has to be set in such a way that everyone has the opportunity to impact the success of the entire team through their work. As a supervisor, my job is to be honest and point out when personal targets do not coincide with the company’s. If a team member wants to be a poet in five years’ time, it is doubtful that a position like that will become available – not even after five years.

How then can we get these needs to harmonize in practice? Through honesty. Recruitment has to be carried out carefully. It has to be clear from day one what opportunities we have to offer. When a person has been recruited by honestly stating what is on offer, it is easy to make needs coincide. Don’t paint a picture of a poet’s position if there will never be one. And vice versa: don’t say you want to be a tester if you want to be a poet. After an honest recruitment process, the playing field is clear to both sides and the process of building shared success can be started.


Career development within the company

My job is to survey the development needs and wishes of the people on my team. If someone is looking to become an architect but does not yet have the required competence, we can together set personal targets to support their goal of becoming an architect in the long run. Together we can also keep an eye out for any positions opening up in the company and discuss whether the person might be ready to take them on. Their readiness needs to be determined carefully because both excessive and insufficient challenges can cause stress.

When they know that also the suprevisor is looking our for their development, employees can focus on their daily work, trusting that their careers will move forward and their wishes will be heard. The performance review is a way to check whether the employee´s wishes have remained the same or whether the direction needs to be reconsidered. Sometime the rate at which employees advance in their careers is affected by things unrelated to their will go get ahead: their home situation, studies or even hobbies can restrict the energy needed for wor. It is then my job as a supervisor to discuss with the person in question what a suitable pace would be.


Which is a Team Lead then – a leader or servant?

When a company and supervisor help a person to succeed and feel good, the person will want to return the company the favor. I cannot command anyone to feel good, feel comfortable and be motivated. I can only create the conditions that allow people to feel comfortable and motivated. I cannot read minds, so the only way to find out what motivates each person is to ask questions and answer them. A motivated person is happy and feels good.

While writing this blog text I ran into Jim Collins’ level 5 leadership. It summed up many of the thoughts that have occurred to me during this past year. My answer to the heading is that I can lead through example. My main job, however, is to serve people in order to create for them a good foundation for success. Below I have included links where you can read more about Jim Collins’ ideas.

1) Team Lead in Landis+Gyr’s case is a line supervisor.
2) Scrum Master is one role in agile software development. The Scrum Master clears away any obstructions/interruptions that slow down software development. (https://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_%28software_development%29)
3) One way to select people for a team is Belbin’s team roles. For more information: http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/)
4) The Daily is a daily meeting linked to Scrum that reviews what you have done, what you intend to do next and whether there are any obstacles in proceeding in your work.

http://www.apa.org/helpcenter/work-stress.aspx)
http://www.jimcollins.com/article_topics/articles/the-misguided-mixup.html
http://www.jimcollins.com/index.html

5DM_2169-Edit_v2.jpg