Sep 18, 2017

Projektipäällikkyys Landis+Gyrillä - Läpinäkyvää viestintää ja kulttuurintulkintaa

Landis+Gyrin projektipäällikkö johtaa ja viestii ihmisille monella eri mantereella. Tukena globaalissa ympäristössä ovat kansainvälisesti yhdenmukaistetut prosessit sekä tuki Landis+Gyrin paikalliselta projektipäällikköyhteisöltä.

pp_blogi.jpgProjektiammattilaisuus on Landis+Gyrissä arvostettua. Meillä ymmärretään, että projektipäällikkö on juurikin se taho, jolta saa parhaan arvioin siitä, milloin ja millä edellytyksillä tilattu työ saadaan aikaan. Hän on myös oikea henkilö johtamaan arvion perustaksi laadittu suunnitelma toteen. 

Ulla Yrjölä

Ulla Yrjölä toimii esimiehenä EMEA-alueen ohjelmisto- ja laitetuotekehitysprojekteja vetäville projektipäälliköille. 
Lue lisää Ullan uratarinasta täältä.

Landis+Gyrin Jyväskylän toimipisteessä projektitoimintaa on kaikkialla. Tuotekehityksen projektipäälliköt kuuluvat EMEA-alueen projektitoimistoon. Tuotekehityksen toiminta on käytännössä kuitenkin jo parin vuoden ajan ollut globaalia tuotekehitysyksiköiden sijaitessa esim. myös Intiassa ja USA:ssa. Järjestelmäratkaisujen toimittamista koordinoivat asiakasprojektipäälliköt, jotka vastaavat toimitusprojekteista Skandinaviassa ja Baltiassa.

Projektipäälliköitä tarvitaan myös koordinoimaan kehityshankkeita ja varmistamaan tulosten saavuttaminen, sillä kovasti kilpaillulla toimialalla liiketaloudellisen menestyksen edellytyksenä on myös jatkuva toiminnan ja tehokkuuden parantaminen.

Projektitoiminnassa pinnalla – yhdenmukaistetut toimintamallit

Landis+Gyr on suuri kansainvälinen yritys, joten sen johtamisen on nojattava sovittuihin rakenteisiin. Tuotekehityksen toiminta on järjestetty projekteiksi, joita  seurataan perinteisesti etapeittain ja projektinveto- ja -ohjausmallien toivotaan olevan samankaltaiset kaikkialla.

Globaalisti harmonisoidut prosessit pyrkivät helpottamaan myös projektipäällikön arkea, kun tuotekehityksen hankkeet globalisoituvat ja projektipäällikkö johtaa tiimiä, jolla on toimintaa kaikilla mantereilla.  Tavoite projektien toimintamallien yhtenäisyydestä voi jäykistää projektitoimintaa ilman asiantuntevaa projektipäällikköä. Hän on ratkaisevassa roolissa voidessaan käyttää luovuuttaan maskatessaan, mäpätessään ja räätälöidessään toimintatapoja molempiin suuntiin toimiviksi.

Globaali työympäristö tarvitsee selkeät viestintämallit

Työtekniset asiat, kuten hyväksymiskäytännöt, asiakirjamallit yms. on helppo yhtenäistää. Todellinen haaste johtamis- ja viestintätyylien harmonisoinnissa piilee muualla: miten jokainen projektipäällikkö tulee kaikkialla ymmärretyksi. Tähän meillä Landis+Gyrillä on viimeisen vuoden aikana kiinnitetty erityistä huomiota, kun myös johtamisperiaatteita ja -arvoja on yhtenäistetty. Johtoajatuksena on ollut ”Honest and transparent communication”. Se, miten ajatus ymmärretään globaalisti, vaihtelee hurjasti: periaate istuu intialaiseen, suomalaiseen, sveitsiläiseen, brittiläiseen tai amerikkalaiseen työkulttuuriin hyvinkin eri tavoilla!

Globaalissa viitekehyksessä juuri projektipäällikkö on se, joka konkreettisesti kohtaa erilaiset tavat toimia ja viestiä. 

Projektipäälliköillä on tässä jopa linjaesimiestä keskeisempi rooli. Globaalissa viitekehyksessä juuri projektipäällikkö on se, joka konkreettisesti kohtaa erilaiset tavat toimia ja viestiä. Miten varmistaa, että intialainen tiiminvetäjä, joka viestii Euroopan konttoreille kuin loppuasiakkaalle, tai brittiläinen ”sanataitelija” ovat todella saaneet viestinsä perille siten, että kiireisinkin suomalainen insinööri asiat oikein oivaltaa? Tai miten muotoilla viesti haastavasta tilanteesta sveitsiläiselle johtajalle niin, ettei suomalaisella suoruudella tuoteta turhaa hämmennystä ja kysymyksiä?

Me Landis+Gyrillä keskitymme tällä hetkellä kahteen aiheeseen: viestimään odotukset, tavoitteet ja tämänhetkinen tilanne selkeästi sekä rakentamaan turvallista luottamuksen ilmapiiriä, jonka uskomme tukevan myös johtoajatuksemme toteutumista. Globaalien asiakirjamallien lisäksi siis myös avoin viestintä on helppoa kauraa - siinä vaiheessa, kun eri mantereilla vallitsevissa kulttuureissa tavoitteena on itseohjautuvan työkulttuurin luominen.

Tärkeää meillä ovat myös yhtenäiset toimintatavat. Jotta arviot ja toteutus olisivat entistä tarkempia ja liiketoiminta projektitoiminnan lopputuloksena entistä menestyksekkäämpää, projektipäällikölle on luotava koko ajan paremmat puitteet toimia omassa tehtävässään. Heidän on saatava vahvaa tukea koko organisaatiolta yrityksen johdosta lähtien. Siksi työlistallamme ovat yli osasto- ja maarajojen ulottuvan yhteistyön lisääminen, sisäisten prosessien ja eri toimintojen menetelmien sekä työkalujen yhtenäistäminen.

Osaamisen kehittämistä ja yhteistoimintaa projektityön ammattilaisten välillä

Landis+Gyrillä osaamisen kehittämistä tuetaan monella tavalla, kuten koulutus- ja sertifiointimahdollisuuksilla. Myös yhteistoiminta on iso osa osaamisen kehittämistä. Alussa mainitsin, että Landis+Gyrissä on monenlaista projektitoimintaa. Reilu vuosi sitten oivalsimme, että yhteistoiminta eri projektipäällikkötiimien välillä paitsi parantaisi projektipäällikön ammattistatusta ja arvostusta myös edesauttaisi projektien onnistumista, kun virallisen tiedon lisäksi tarjolla olisi myös epämuodollisia kommunikaatiokanavia, erityisesti tuotekehityksen ja toimitusprojektien päälliköiden välillä. Oivalluksen tuloksena syntyi ”JyPry” eli Landis+Gyrin Jyväskylän toimipisteen oma projektipäällikkökerho. Reilun parinkymmenen hengen porukalla kokoonnumme parin kuukauden välein tietoiskutyyppisiin teematilaisuuksiin lisäämään ymmärrystämme toinen toistemme tekemisistä.

Landis+Gyrillä osaamisen kehittämistä tuetaan monella tavalla, kuten koulutus- ja sertifiointimahdollisuuksilla. Myös yhteistoiminta on iso osa osaamisen kehittämistä. 

Talon ulkopuolella muita projektityön ammattilaisia tapaamme Jyväskylän PM Clubissa. Oma kokemukseni on, että Suomen kokoisessa maassa parhaat asiantuntijat ja alan pioneerit kohtaavat juuri tällaisissa osaamisyhteisöissä. On hyvä käydä välillä oman talon seinien ulkopuolella kuulemassa muiden kokemuksia niin hyvässä kuin pahassa.

Landis+Gyrin projektipäällikköjen keskimääräinen virkaikä on yli kymmenen vuotta, mikä lienee melkoisen pitkä pätkä IT-alalle. Sitä selittää varmasti ainakin rento työyhteisö ja joustava työkulttuuri. Työhyvinvointi on meillä jatkuvasti läsnä erilaisten tapahtumien ja ohjelmien kautta, mikä tässä aikaero-infoähky-multitasking-maailmassa on iso apu siihen, että muistaa ja osaa pitää tasapainon. Yrityksen tukemassa henkilöstön Virtapiiri-kerhossa jokainen voi toteuttaa itseään hyvässä seurassa niin liikunnallisten, musiikillisten kuin kultturellien aktiviteettien parissa. Yhteisöllisyys yhdistettynä toimialan myönteisiin tulevaisuuden näkymiin tekee Landis+Gyristä hyvä paikan olla töissä!