Jun 26, 2018

Tuotepäälliköstä Laite- ja ohjelmistoalustan tuotejohtajaksi

Jarno Suomela[In English below] Jarno Suomela tuli Landis+Gyrille alun perin tuotepäälliköksi, mutta tänään hän työskentelee globaalin Laite- ja ohjelmistoalustan tuotejohtajana. Mitä kaikkea Jarnon uraan on sisältynyt ja millainen työpaikka Landis+Gyr on hänen näkökulmastaan ollut? 

"Tulin Landis+Gyrille alun perin tuotepäälliköksi vuonna 2010, jolloin tehtävänäni oli perustaa Gridstream HES -niminen tuote. Viiden vuoden aikana roolini kasvoi strategisempaan suuntaan ja sain toimia pienen HES-PM-tiimin vetäjänä, jolloin suoritin myös Executive MBA -tutkinnon. Koulutuksen jälkeen halusin päästä hyödyntämään siitä saatuja johtamisoppeja, ja vuonna 2015 siirryinkin Landis+Gyrin globaaliin tuotekehitysorganisaatioon AMI- ja ICG-ratkaisujen johtajaksi. Tässä roolissa sain toimia maailmanlaajuisen ratkaisutiimin perustajana ja vetäjänä.

Nykyään toimin Landis+Gyrin Laite- ja ohjelmistoalustan tuotejohtajana. Tiimini missiona on määritellä globaalisti hyödynnettäviä komponentteja ohjelmisto- ja kommunikaatioalustoille. Ajamme muun muassa ohjelmistoalustamuutosta, jolla uudistamme vanhoja tuotteitamme ja kehitämme niitä kilpailukykyisemmiksi käyttämällä mikropalveluarkkitehtuuria sekä parhaiten kuhunkin komponenttiin soveltuvia teknologioita ja partnereita. Keskeinen osa työtäni on yhteistyö eri regioonien tuotepäällikkötiimien kanssa. Meillä on pieni mutta mahtava tiimi. Kollegani ovat paitsi huipputyyppejä myös oman alansa huippuasiantuntijoita.

Software & Devices Platform Team

Landis+Gyrin Software & Devices Platform portfolio -tiimi talviretkellä Säynätsalon maisemissa. Tavallisena työpäivänä tiimin tehtävänä on määritellä globaalisti hyödynnettäviä komponentteja Landis+Gyrin ohjelmisto- ja kommunikaatioalustoille. Kuvassa Matti Seppä, Steve Dedier, Sanna Hiekkala-Vänninen ja Jarno Suomela.

Urani mieleenpainuvimpia hetkiä on ulkomaankomennus, jolloin vietin kolme kuukautta Sveitsin Zugissa, jossa sijaitsee Landis+Gyrin pääkonttori. Matka oli ikimuistoinen sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla. Sen aikana pääsin rakentamaan Landis+Gyrille uuden tiimin SAG-organisaatioon (System Architecture Group) ja sain luotua EMEA-organisaation jäseniin hyvät henkilökohtaiset suhteet. Perheeni oli mukanani komennuksella, ja Sveitsi vei meidän kaikkien sydämen. Huomasin, että ihmiset ympäri maailmaa ovat ylpeitä omista juuristaan. Toinen urani kohokohdista on Executive MBA -tutkinnon suorittaminen. Se lisäsi itsetuntemusta ja sain siitä uudenlaista johtamisosaamista, jota olen Landis+Gyrillä päässyt myös soveltamaan. Minua kiinnostaa erityisesti muutosjohtaminen sekä ryhmädynamiikka.

Minulle tärkeää on yhdessä tekeminen yli organisaatiorajojen, minkä uskon olevan tärkein yksittäinen tekijä muutoksen mahdollistajana. Pyrin aina järjestämään oikeat ihmiset yhden tehtävän ympärille riippumatta organisaatio- tai regioonarajoista. Tiimini onkin viimeisen vuoden aikana käyttänyt valtavan määrän työaikaa kehittääkseen yhteistyötä Landis+Gyrin eri mantereilla sijaitsevien toimipisteiden ja tiimien välillä. Toinen tärkeä arvo työssäni on tasapuolinen ja objektiivinen toiminta, jossa johtajana on itselläkin tärkeä rooli. Yritän usein asettaa itseni vastapuolen asemaan, jotta ymmärrän helpommin, mistä asiat kiikastavat. Tasapuolinen ei aina tarkoita sitä, että jokaisen yksilön kanssa toimitaan samalla tavalla vaan sitä, että yksilöitä autetaan niillä osa-alueilla, joilla he apua tarvitsevat. Lisäksi on annettava ihmisille heidän kykyjensä mukaisia haasteita ja vastuita.

Landis+Gyr on hyvä työpaikka, joka tarjoaa monikansallisen työympäristön ja paljon mahdollisuuksia sekä uralla etenemiseen että teknologiaan liittyen. Minulla on ollut hyviä esimiehiä, jotka ovat tukeneet minua kehittämään osaamistani ja etenemään uralla – osaajia ei haluta tukahduttaa vaan pikemminkin kannustetaan eteenpäin. Täällä on myös nähty se, että työssään viihtyvä tekee hyvää tulosta. Olen saanut omalla urallani tehdä monenlaista ja tehtävänkierto on mahdollistettu todella hyvin. Energia-ala puolestaan on monipuolinen toimiala, jolla on vielä valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia liittyen esimerkiksi teknologian ja palveluiden käyttöön. Alan liiketoiminta tulee kasvamaan vielä vuosikymmeniä – ja Landis+Gyr sen mukana.”

Lue lisää Jarnon ajatuksista: Three ingredients for a successful change

 

From Product Manager to Head of SW and Devices Platform Portfolio


When Jarno Suomela first joined Landis+Gyr, his title was Senior Product Manager. Today he is Head of SW and Devices Platform Portfolio. What are the highlights of his career and what kind of a workplace has Landis+Gyr been from his perspective?

“I joined Landis+Gyr as a Senior Product Manager in 2010. My job was to introduce a product by the name of Gridstream HES. In five years, my role evolved in a more strategic direction and I became the leader of a small HES-PM team. At that time, I also completed an Executive MBA. After the MBA program, I wanted to put my newly acquired management skills to use. In 2015, I was appointed Head of AMI and ICG Solutions in Landis+Gyr’s global product development organization. In this role, I was tasked with establishing and leading a global solutions team.

Today, I am Head of Software and Devices Platform Portfolio at Landis+Gyr. My team’s mission is to define components to be utilized globally for software and communications platforms. We are driving, among other things, a software platform change to renew our existing products and improve their competitiveness by using a microservice architecture and technologies and partners that are best suited to every component. A key part of my work consists of collaborating with the product manager teams of the various regions. We have a small but awesome team. My colleagues are not only great guys but also top-notch experts in their field.

One of the most memorable moments in my career was when I was posted for three months to Zug in Switzerland, which is home to Landis+Gyr’s headquarters. It was unforgettable both on a personal and a professional level. I got to build a new team for Landis+Gyr’s System Architecture Group organization and I forged good personal contacts with the EMEA organization’s members. My family accompanied me during my posting, and Switzerland stole all of our hearts. I realized that people all over the world are proud of their roots. Another highlight during my career was when I completed the Executive MBA program. It improved my self-knowledge and gave me new management skills that I have been able to apply at Landis+Gyr. I am particularly interested in change management and group dynamics.

What’s important for me is working together across organizational boundaries, which, I believe, is the single most important factor as an enabler of change. I always try to allocate the right people to each task, regardless of organizational or regional boundaries. During the past year, my team has put in a massive number of hours to develop cooperation between Landis+Gyr’s locations and teams operating on different continents. Other important values in my work are fairness and objectivity, in which I as a leader also have an important role to play. I often try to place myself in the position of the other person to better understand where the problem lies. Fairness doesn’t always mean doing the same thing with each person, but rather helping everyone in the areas where they need help. In addition, people must be given challenges and responsibilities that match their skills.

Landis+Gyr is a good workplace that offers a multinational working environment and a host of opportunities in terms of both career advancement and technology. I have had good supervisors who have supported me in developing my competence and advancing in my career – no one here tries to stifle talented people; rather, they are encouraged to move forward. This workplace also serves as proof that people who enjoy their work achieve good results. I’ve been given the opportunity to do many kinds of things, and job rotation has been arranged really well. The energy sector is diverse and has a huge reserve of untapped potential, related to, for example, the use of technology and services. The sector is poised to grow for decades – and Landis+Gyr will grow with it.”

Read more about Jarno’s thoughts: Three ingredients for a successful change