blog-background-1920px

Utmaningen i Europa – integration av solenergi

2023-okt-31 09:22:15

Man showing solar panels technology to student girl

Vi har diskuterat integrationen av förnybar energi i lågspänningsnätet med fler än 40 europeiska elnätsföretag och insett att en stor andel av ansökningarna om nyanslutning, i synnerhet avseende solcellsanläggningar, avslås eller drabbas av betydande förseningar.

Att ansluta solcellsanläggningar till lågspänningsnätet är en utmaning för många elnätsföretag i Europa, vilket har gett upphov till oro i branschen. För att få mer klarhet i vad detta problem beror på ska vi nu fördjupa oss i frågans olika aspekter och sedan utforska möjliga lösningar och åtgärder.

Utmaningar som finns runtom i Europa

Att ansökningar om anslutning av solcellsanläggningar får avslag är någonting som bekymrar elnätsföretag i hela Europa. Baserat på feedback vi har fått från olika elnätsföretag avslås nästan en tredjedel av alla ansökningar. Det finns många orsaker till att andelen avslag är så stor.

En viktig anledning är bristen på insyn i spänningssituationen i specifika områden där ansökningar av nyanslutning görs. Det är ofta svårt för elnätsföretagen att få tillgång till fullständig information om transformatorbelastningen och att bedöma vilken inverkan en nyanslutning kommer att ha på spänningsstabiliteten längs långa distributionsledningar. Dessutom finns det oro över att en ökning av antalet solcellsanläggningar i vissa områden kan förvärra redan befintliga problem med spänningsstabiliteten, vilket kan leda till att strömavbrott inträffar oftare.

Ett annat elnätsföretag, som redan nu har omfattande insyn i sitt nätverk, berättade för oss att de är väl medvetna om flaskhalsarna som uppkommer i och med ökad belastning och nyanslutningar av förnybar energi. Att utöka elnätets förmåga att tillgodose dessa behov är dock en stor utmaning, i synnerhet då de har brist på fältpersonal som kan implementera de uppgraderingar som krävs.

Överbrygga klyftan med insyn och kontroll

Hur ska den här komplicerade frågan då lösas? Svaret är en kombination av omfattande övervakning och avancerade kontrollfunktioner. Många elnätsföretag är övertygade om att åtgärder inom dessa två områden krävs för att driva på den pågående energiomställningen.

Omfattande övervakning är en avgörande del av omställningen. Övervakning behövs för att få en mer djupgående förståelse för elnätets dynamik, särskilt vad gäller spänningsstabilitet. Den ökade insynen gör det möjligt att fatta mer välgrundade beslut gällande tillgångshanteringen, särskilt i områden där insyn tidigare har saknats. Detta gör att nyanslutningar kan beviljas snabbare och de som ansvarar för tillgångshanteringen och nätdriften kan känna sig tryggare.

Att integrera avancerade kontrollfunktioner utgör ett alternativ till omfattande elnätsuppgraderingar, i synnerhet på platser där problem med spänningen huvudsakligen orsakas av solcellsanläggningar, och är en avgörande del av utvecklingen av elnätet. Dessa kontrollfunktioner gör det möjligt att reglera solcellsanläggningarnas aktiva och reaktiva effektproduktion. Att bevilja nyanslutningar blir enklare då de ansvariga för tillgångshanteringen vet att de kan ingripa i eller begränsa energiproduktionen om ett scenario uppstår där detta är kritiskt för nätdriften. Genom denna effektivisering säkerställs ett stabilt nät samtidigt som produktionen av förnybar energi kan utökas på ett ansvarsfullt sätt.

Landis+Gyr, en föregångare inom energibranschen, har redan infört ett antal innovativa lösningar för att hjälpa elnätsföretag att kunna hantera nätet mer effektivt och påskynda integrationen av förnybar energi. En sådan lösning är E660 med den intelligenta kommunikationsmodulen E66C. Denna lösning följer nätföreskrifterna med krav för generatorer (EU 2016/631) och gör det möjligt att reglera den aktiva och reaktiva effekt som produceras av solcellsanläggningarnas växelriktare baserat på elnätets spänningsnivåer. Med denna lösning kan elnätsföretagen säkerställa att solcellsanläggningar inte har någon skadlig effekt på distributionsnätet, så att de tryggt kan låta solenergin integreras i nätet. Vetskapen att elnätsföretagen alltid är uppkopplade till varje energianläggning och har möjlighet att i nödsituationer minska eller stänga av energiproduktionen, gör att samtliga intressenter kan känna sig tryggare.

Det finns betydande fördelar med denna lösning även för solcellsanläggningarnas ägare. I en anläggning med regleringsmöjligheter kan energiproduktionen minskas något om detta krävs i en nödsituation, vilket är mycket bättre än att ha en mindre solcellsanläggning eller ingen alls.

Nina_zalaznik_quote-2

Avslutande synpunkter

Om denna utmaning hanteras på rätt sätt kan samtliga intressenter gynnas. Vi vill alla i slutändan ha en grön framtid och en ren miljö. Jag är övertygad om att en heltäckande lösning för övervakning och kontroll kommer att driva på integrationen av förnybar energi i vårt elnät, samtidigt som vi säkerställer högsta möjliga elkvalitet för alla.

Boka ett möte med en expert

Kontakta oss idag

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR