blog-background-1920px

Utility 4.0 – nu kommer Internet of Energy

2021-dec-13 09:52:28

internet of energyI takt med att utfasning av kol, decentraliserad energiproduktion och digitalisering fortsätter att påverka energiindustrin får även elnätsföretagen ta sig an nya roller och utmaningar för att säkerställa ett tillförlitligt och mer resilient elnät. I dessa tider av IoT och konvergens mellan OT och IT – var befinner du dig på denna omställningsresa?

Pandemin drev upp tempot


Under de två åren sedan pandemin slog till har många branscher drabbats mycket hårt medan andra har blomstrat. En sak som dock står klar är att covid-19 har drivit framåt digitaliseringen över hela linjen med i genomsnitt sex år på global nivå. Dessutom uppger 96 procent av beslutsfattarna i företag att pandemin har satt fart på deras digitaliseringsarbete, medan 66 % beskrev ökningen som betydande. En rapport från molnföretaget Twilio anger att ökningen var snabbast inom energiindustrin, bara IT-företagen såg en större ökning i fråga om digitalisering. För en bransch som historiskt sett varit rätt försiktig och genomfört förändringar etappvis är skiftet mot en digital omställning tydlig. 

Drivkrafter bakom omvandlingen

trueenergy

Trots press från kraftigt varierande priser, strama budgetar, strikta regelverk och åldrande arbetskraft måste energi- och elnätsföretagen leva upp till konsumenternas förväntningar och samtidigt upprätthålla en balans mellan nätresiliens och hållbarhetsmål. Elnätsaktörerna vill inte längre vara passiva mottagare. De förväntar sig att få vad de behöver när de behöver det, utan några mellanhänder som skapar friktion och kräver dessutom transparens, kontroll och frihet genom insikter som går att omsätta i konkreta handlingar.

För att säkerställa en tillförlitlig elförsörjning och elkvalitet, integrera elbilsladdning och förnybara energikällor samt förbättra tillgångs- och elnätshanteringen måste moderna elnätsföretag ta sig an en ny roll som informationsnav. Elnätsföretag förväntas samla in och tillhandahålla rätt data till rätt aktörer snabbt och på ett säkert sätt.


Från smart till aktiv – Internet of Energy är här


Internet of Energy (IoE) är redan här. Oavsett om det handlar om sensornätverk eller elmätare har operativ teknik och ICT redan börjat mötas samtidigt som optimering av elproduktion, elöverföring och elanvändning pågår inom energisystemen. Till lösningarna hör elkvalitetsmätning, efterfrågeflexibilitet, distribuerad energilagring, integration av förnybar energi och mycket mer.

Dessa framsteg inom energiteknik banar väg för flerriktade energi- och informationsflöden, efterfrågestyrning i realtid, smartare kombinationer för elförsörjning, högre output från befintliga tillgångar och ökad infrastrukturprestanda. Samtidigt som vi är på väg in i en era av unika datasystem finns det bara ett fåtal företag som börjat stärka sina värdekedjor och förbättra användarupplevelsen med ny teknik som artificiell intelligens, maskininlärning, blockkedjor samt förstärkt och virtuell verklighet. Genom att förse maskininlärningsalgoritmer med data i realtid är det möjligt att hantera den alltmer oförutsägbara och decentraliserade elnätsaktiviteten mycket aktivare än tidigare.

Utility 4.0 – på väg mot autonomi


Ansvaret för kritisk nationell infrastruktur och upprätthållande av kritiska nivåer av säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet har traditionellt sett varit ett konservativt uppdrag som kännetecknats av låga risker. Uppkomsten av smarta prosumenter, distribuerade energikällor och elbilar har lett till ett ökat behov av flexibla, skalbara sätt att hantera elnätet. Oavsett om det handlar om nätresiliens, intäktsskydd, utveckling av relationerna med konsumenter och leverantörer eller efterlevnad av regelverk spelar digitalisering av data och processer samt omvandling av affärsmodeller en avgörande roll för nätoperatörer som ställs inför utmaningar på grund av utfasning av kol, decentralisering samt digitalisering och demokratisering av data. Samtidigt som operativ teknik (OT) och informationsteknik (IT) möts i samband med övergången till IoT har de flesta organisationer bara tagit de första stegen på sin digitaliseringsresa.

Mer än bara teknik


Digitalisering och den digitala omställningen handlar inte om teknik för teknikens skull. För såväl stora elnätsföretag som mindre nätoperatör måste omvandlingsresan bygga på dagens realiteter i fråga om OT/IT-ekosystemet, personalresurser, kundernas förväntningar med mera och ske i ett tempo som inte äventyrar den dagliga verksamheten. Det viktigaste är att det finns en klar orsak för omvandlingen, till exempel att minska kapital- eller personalutgifter, förbättra leveranssäkerheten (SAIFI/SAIFI), öka kundlojaliteten och intäkterna etc.

Utan tydliga mål är det meningslöst att investera i teknik som IoT, AI, blockkedjor, VR/AR eller RPA (robotstyrd processautomation). Omvandlingen kräver också mer än bara intresse för ny teknik och vilja i organisationen. Dessutom krävs nya tankesätt, policyer och affärsmodeller, utbildning av medarbetare och kunder samt utveckling av öppna standarder och interoperabilitet, för att inte tala om en hög nivå på cybersäkerhet, dataskydd och operativ resiliens.

Ett nytt tänk


Allteftersom gränserna mellan konsumenter, producenter och distributörer suddas ut kommer elnätet att utvecklas till en plattform som möjliggör decentraliserad, likvärdig tillgång till insikter och mångsidig teknik vid elnätets utkanter. Elnätsföretag måste se de det positiva i sin nya roll som datahubbar för konsumenter, prosumenter, leverantörer, myndigheter och andra elnätsaktörer. Detta kräver ett nytt tankesätt och konsumentinriktade strategier, samarbete på alla nivåer, nya affärsmodeller och utveckling av intelligenta ledningssystem. Serviceorienterade affärsmodeller kan hjälpa elnätsföretag att dra nytta av de enorma möjligheterna, särskilt när det gäller ”grid edge”, det vill säga gränssnittet mellan elnätet som levererar el och bostäderna, kontoren och industrierna som använder den. 

Mot framtidens elnät


Konvergensen av OT och IT kombinerad med politiska ambitioner och makroekonomiska krafter tar oss allt närmare en framtid med säker tillgång till ren och tillförlitlig energi överallt. För att den framtiden ska bli verklighet krävs dock att elnätsföretagen förvandlas till ett nytt slags digitala industriföretag som drar nytta av den hastighet och flexibilitet som erbjuds av molntjänster samt den prediktiva intelligensen som erbjuds av AI och maskininlärning. Kombinerad med sina befintliga kunskaper inom mätning och elnätsintelligens kan denna typ av partnerskap skapa en ny framtid med smart energi, smarta städer och smart infrastruktur.

För att lära dig mer om hur molnbaserade infrastrukturer och AI-genererade insikter kan bidra till ökade intäkter och nätresiliens, se Landis+Gyrs och Google Clouds inledningsanförande från Digitopia 2021 med temat ”Hur kan molnbaserad infrastruktur och tjänster bidra till koldioxidneutralitet?”

Titta på paneldiskussionen

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR