blog-background-1920px

Hållbarhet – vår mission och skyldighet

2018-jan-29 07:06:31

Landis+Gyr hjälper organisationer och samhällen världen över att förbättra sin energihantering. Det innebär att vi även måste vara ett föredöme när det gäller vårt eget miljöavtryck.

samuel-myles-93697_Highlight.jpgLandis+Gyrs största bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser utgörs av våra smarta produkter och lösningar som förbättrar energieffektiviteten. Men vi satsar samtidigt på att minimera miljöavtrycket för vår egen verksamhet. Landis+Gyrs hållbarhetsrapport beskriver våra insatser för att minska vattenanvändningen, minska och förebygga avfall genom produktdesign samt återanvändning och återvinning av material och sist men inte minst en avsevärt minskad användning av kemikalier.

Livets elixir

Färskvatten är en av de mest värdefulla resurserna på vår planet och en förutsättning för allt liv. Därför måste vi göra allt vi kan för att använda resurserna effektivt och spara vatten. Landis+Gyr fortsätter öka sin kapacitet för insamling av regnvatten samt återvinning och återanvändning av vatten. Arbetet har börjat bära frukt. Sedan 2011 har vår vattenförbrukning minskat med närmare 30 procent, samtidigt som antalet medarbetare har ökat från 5 200 till nästan 6 000. 

Mindre avfall 

Avfallshantering är en viktig del av hållbar resurshantering. Som tillverkare och en länk i leveranskedjan granskar Landis+Gyr fortlöpande sina avfallshanteringsprocesser för att identifiera och implementera förbättringar för att minska mängden avfall och öka återanvändning och återvinning. Under 2016–2017 minskade den totala avfallsmängden med 1,9 procent jämfört med året innan till 3 874 ton. Särskilt avfallet som går till deponi minskade med hela 26,6 procent.

Landis+Gyr tar ansvar för sitt eget avfall, men vi bryr oss också om vad som händer med våra produkter när de nått slutet av sin livscykel. Landis+Gyr EMEA följer EU:s RoHS-direktiv som trädde i kraft den 1 juli 2011. Direktivets syfte är att ersätta tungmetaller som bly, kvicksilver och sexvärt krom samt flamskyddsmedel med miljövänligare alternativ. Dessutom är Landis+Gyrs produkter utformade för maximal återvinning. 

Kemikalier – problem och lösningar

Kemikalier är nödvändiga beståndsdelar i vårt dagliga liv, men vissa av dem kan vara mycket farliga för både hälsa och miljö. Därför är minimering av kemikalier i Landis+Gyr produkter och tjänster en av våra högsta prioriteter. Genom olika projekt strävar vi efter att eliminera användningen av farliga kemikalier och minimera relaterade utsläpp. Resultaten talar för sig själva: under 2016–2017 minskade den totala kemikalieförbrukningen med 11,6 procent och under de fem senaste åren har Landis+Gyr nästan halverat mängden kemikalier som används.

Lägre utsläpp trots högre produktionsvolymer

Landis+Gyr är en föregångare inom branschen och började rapportera sitt koldioxidavtryck redan 2007. Sedan dess har vi minskat våra totala koldioxidutsläpp med 21,8 procent.

Under de tio senaste åren har koldioxidutsläppen per producerad enhet minskat med drygt hälften från 2,3 kg år 2007 till 1,1 kg i fjol. Även utsläppen per medarbetare har minskat med 35 procent till 4,2 ton under 2016–2017.

Kunderna uppskattar miljöarbetet

Landis+Gyrs hållbarhets- och CSR-arbete bidrog till att företaget kunde uppfylla kraven för Fair Meter Initiative som lanserades av ett nederländskt konsortium lett av elnätsföretagen Alliander och Stedin. Som en av de största leverantörerna av smarta elmätare till det nederländska projektet med över 1,5 miljon mätare förbinder sig Landis+Gyr att vidareutveckla sina processer och produkter utifrån principerna som slås fast i Fair Meter Initiative. Initiativet har åtta fokusområden: energi och utsläpp, cirkulär ekonomi, rättvis materialförsörjning (inga konfliktmineraler), internationella arbetsstandarder, mätarnas energiförbrukning, resurs- och materialeffektivitet samt datasekretess. Fair Meter Initiative är Landis+Gyrs sätt att bidra till Europas kamp mot klimatförändringarna med sina smarta mätare. 

Läs mer om Fair Meter Initiative

 

Ladda Hållbarhetsrapport här.

 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR