blog-background-1920px

Aurinkovoiman integrointi haasteena Euroopassa

31. lokakuuta 2023 klo 8.23.40

Man showing solar panels technology to student girlOlemme käyneet keskusteluja uusiutuvan energian integroinnista matalajänniteverkkoon yli 40 verkonhaltijan kanssa Euroopassa. Keskustelujen perusteella vaikuttaa, että suuri osa liityntäpyynnöistä hylätään tai päätöstä ainakin lykätään, etenkin aurinkovoimaloiden kohdalla.

Aurinkovoiman liittäminen matalajänniteverkkoon on yleinen haaste Euroopan verkonhaltijoiden keskuudessa ja merkittävä huolenaihe koko alalla. Luodaan siis tarkempi katsaus asiaan liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin ratkaisuihin.

Yhteisiä haasteita koko Euroopassa

Aurinkovoimaloiden liittymispyyntöjen hylkääminen on merkittävä huolenaihe verkonhaltijoille kaikkialla Euroopassa. Verkonhaltijoilta saamamme palautteen perusteella pyynnöistä hylätään lähes kolmasosa. Syyt näin korkeaan hylkäysasteeseen ovat moninaiset. 

Yksi merkittävä tekijä on puutteellinen tieto jännitetilanteesta alueella, jolla liittymispyyntö tehdään. Verkonhaltijoilla on usein liian vähän tietoa muuntajien kuormituksesta, minkä vuoksi ne eivät pysty arvioimaan uusien liityntöjen vaikutuksia jakeluverkon jännitestabiiliuteen. Huolena on myös, että aurinkovoiman lisääminen tietyillä alueilla voisi lisätä jännitestabiiliudessa jo ennestään olevia ongelmia ja johtaa mahdollisesti sähkökatkojen lisääntymiseen.

Eräs verkonhaltija, jolla on jo käytössään kattavampaa dataa verkostaan, kertoi olevansa hyvin tietoinen sekä kuormituksen että uusiutuvan energiantuotannon kasvamisesta johtuvista pullonkauloista. Tästä aiheutuva tarve verkon kapasiteetin lisäämiseksi on kuitenkin tuntuva haaste, etenkin kun vaadittavien päivitysten tekemiseen tarvittavasta kenttähenkilökunnasta on pulaa.

Kuilu umpeen näkyvyydellä ja hallinnalla

Mikä sitten ratkaisuksi tähän monisyiseen ongelmaan? Avain on kattava valvonta ja edistykselliset ohjausmahdollisuudet. Verkonhaltijat yleisesti uskovat, että nämä kaksi tekijää yhdessä auttavat keskeisesti edistämään energiamurrosta.

Kattava valvonta on olennaista murroksen kannalta, koska siten saadaan parempi käsitys verkon dynamiikasta ja etenkin jännitestabiiliudesta. Näkyvyyden lisääntyminen auttaa verkko-omaisuuden hallinnasta vastaavia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä etenkin aiemmin puutteellisesta näkyvyydestä kärsineillä alueilla. Se nopeuttaa uusien liityntäpyyntöjen hyväksymistä ja lisää mielenrauhaa verkko-omaisuuden hallinnassa ja verkon operoinnissa.

Edistyksellisten ohjausratkaisujen ottaminen käyttöön on askel kohti onnistumista ja potentiaalinen vaihtoehto mittaville verkon päivitystöille, etenkin silloin, kun jänniteongelmien aiheuttajana on aurinkovoima. Näillä ohjausratkaisuilla voidaan säädellä aurinkovoimaloiden pätö- ja loistehon tuotantoa. Verkko-omaisuuden hallinnasta vastaavat voivat siten nopeuttaa liityntäpyyntöjen hyväksymistä tietäen, että tehon tuotantoa pystytään rajoittamaan kriittisten verkko-ongelmien aikana. Tämä tehokas ratkaisu takaa verkon vakauden ja korostaa sitoutumista uusiutuvien energialähteiden laajempaan käyttöön.

Alan edelläkävijänä Landis+Gyr on toteuttanut jo useita innovatiivisia ratkaisuja, joiden tarkoituksena on auttaa verkonhaltijoita hallitsemaan verkkoa tehokkaammin ja kiihdyttämään uusiutuvan energiantuotannon integrointia. Yksi tällainen ratkaisu on E660-mittari älykkäällä E66C-tiedonsiirtomoduulilla. Mittari täyttää sähköntuottajien verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta verkkosäännöstä julkaistun asetuksen (EU 2016/631), ja sillä voidaan ohjata aurinkovoimaloiden invertterien pätö- ja loistehon tuotantoa verkon jännitetason perusteella. Ratkaisulla verkonhaltijat voivat estää aurinkovoimaloiden kielteiset vaikutukset jakeluverkkoonsa ja vahvistaa luottamusta kykyynsä jouduttaa integrointiprosessia. Lisäksi tieto siitä, että verkko-operaattoreilla on aina yhteys jokaiseen voimalaan sekä kyky hätätilanteissa leikata tehon tuotantoa tai keskeyttää se kokonaan lisää luottamusta kaikkien sidosryhmien keskuudessa.

Ratkaisulla on merkittäviä etuja myös aurinkovoimaloiden omistajille. Ohjattavissa oleva voimala sopeutuu kriittisiin tilanteisiin tuottamalla tarvittaessa hieman vähemmän tehoa, mikä on pienempään aurinkovoimalaan tai voimalan rakentamatta jättämiseen verrattuna huomattavasti parempi tilanne.

Yhteenveto

Oikean ratkaisun valitseminen tässä käsiteltyihin haasteisiin hyödyttää kaikkia sidosryhmiä. Viime kädessä me kaikki haluamme vihreän tulevaisuuden ja puhtaan ympäristön. Olen varma, että kattava valvonta- ja ohjausratkaisu edistää merkittävästi uusiutuvan energian integrointia sähköverkkoon ja varmistaa samalla, että loppukäyttäjät saavat aina mahdollisimman laadukasta sähköä.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit