blog-background-1920px

Energiamurrosta palvelevat kaupan ja teollisuuden sähkömittarit

Sami Haapamäki
Sami Haapamäki
26. tammikuuta 2023 klo 9.43.33

AdobeStock_421253682 (1)-3Perinteiset sähköverkot olivat yksisuuntaisia, isot voimalaitokset tuottivat sähköä ja loppukäyttäjät kuluttivat sitä. Mutta nyt, kun energiasektori siirtyy fossiilisesta energiasta nollahiilisiin energianlähteisiin, jotka on kytketty keski- ja matalajänniteverkkoihin, verkko-operaattoreilla on aivan uudenlaisia haasteita. Lisäksi sähkön lisääntyvä käyttö liikkumiseen ja lämmitykseen sekä viimeaikojen sosioekonomiset muutokset ovat kasvattaneet rajusti energian kysyntää ja hintoja. Näissä energiamurroksen oloissa kaupan ja teollisuuden sähkömittareilta vaaditaan paljon muutakin kuin laskutettavien kilowattituntien mittaamista.

TULEVAISUUDEN VERKKOA MUOVAAMASSA


  1. Digitalisaatio luo edellytyksiä modernille verkkoinfralle. Matalajänniteverkkojen operointidynamiikka on yhä vaativampaa – sähköä paitsi liikkuu molempiin suuntiin, myös tuotannon ja kulutuksen tasapaino heittelee ennakoimattomasti. Tämän vuoksi tarvitaan entistä joustavampia ratkaisuja, joilla verkon toimintaa pystytään säätämään hyvinkin nopeasti. Asennettu mittarikanta sekä uudet digitaaliset ratkaisut, niin verkon ja kuluttajien rajapinnassa kuin pilvessä, voivat auttaa verkko-operaattoreita tunnistamaan ja ehkäisemään vikoja, tehostamaan verkkokomponenttien kunnossapitoa sekä välttämään kallista sähköpulaa tai tehoepätasapainoa.
  2. Kohti reaaliaikaista joustavuutta. Tehokas verkko-omaisuuden hallinta luo osaltaan edellytyksiä riittävän kapasiteetin ja vakauden turvaamiselle samalla kun sekä energian kysyntä että tarjonta kasvavat. Tämä auttaa verkko-operaattoreita suunnittelemaan tarkemmin investointejaan, kun tuotanto siirtyy hiilineutraaleihin energianlähteisiin ja verkon vakaana pito vaatii jatkuvia panostuksia.
  3. Tehokasta verkon operointiominaisuuksien ja hajautetun energiantuotannon yhteen sovittamista. Kaupalliseen ja teolliseen käyttöön suunnitelluissa sähkömittareissa on ohjelmoitava logiikka, jonka ansiosta uusiutuvan energian käyttöä voidaan optimoida ja aurinkosähkön kytkeminen verkkoon on helpompaa. Niistä on apua myös aurinkosähkön ja tuulivoiman integroinnissa ylemmän tason energianhallintajärjestelmien kanssa.
  4. Varmista palvelun laatu etäkäytettävillä pilvisovelluksilla. Kaupan ja teollisuuden sähkömittareissa on kehittyneet ominaisuudet verkon ja kuluttajan rajapinnan hallintaan, joten ne parantavat verkon valvonta- ja hallintamahdollisuuksia, sähkön laatua sekä verkkoanalytiikkaa.

 

Kaupan ja teollisuuden sähkömittareilla tukea energiamurrokseen


Kaupalliseen ja teolliseen käyttöön suunnitellut sähkömittarit, kuten Landis+Gyr E660, auttavat verkko-operaattoreita ja energiantuottajia turvaamaan investointinsa myös kalliin energian aikana, jolloin jokaisella kilowattitunnilla on väliä. Samalla ne toimivat verkkoa valvovina sensoreina ja auttavat tehostamaan verkon operointia esimerkiksi sähkökatkotilanteissa, uusiutuvan energian integroinnissa, uuden tiedonsiirtoteknologian käyttöönotossa sekä verkkovikojen paikallistamisessa. E660-teollisuusmittari on lajissaan Landis+Gyrin kehittynein tuote, joka tarjoaa useita uusia käyttötapausskenaarioita ja laajemman valikoiman tiedonsiirron rajapintoja tukien siten osaltaan maailmanlaajuista energiamurrosta.


Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Landis+Gyrin kaupan ja teollisuuden mittarit avaavat myös mahdollisuuksia rakentaa uusia liiketoimintamalleja. Erilaisilla ohjelmistoilla pystytään helposti ottamaan käyttöön dynaamisia tariffimalleja. Aikapohjaisilla liiketoimintamalleilla voidaan luoda edellytyksiä entistä laajemmalle joustavuudelle, jolloin pystytään taas paremmin välttämään uusiutuvan energian vaihtelevasta saatavuudesta johtuvaa sähköpulaa. Näin energiayhtiöt ja verkko-operaattorit voivat hyödyntää IT- ja OT-teknologian synergiaetuja kysyntäjouston ja sähkön laadun optimointiin. Kehittyneestä automaatiosta ja analytiikasta on hyötyä esimerkiksi eri energianlähteiden tasapainotuksessa sekä kysyntäennusteiden laatimisessa. Hajautettu energian tuotanto ja jakelu tulee lähivuosina synnyttämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka voivat lisätä energian rahallista arvoa digitaalisten alustojen muodostaman ekosysteemin kautta.

Keskustelimme äskettäin webinaarissa Industrial Metering for the IoT era muutamista teollisuuden sähkönmittauksen haasteista ja niiden ratkaisuista. Kannattaa katsoa, kenties kuulet jotakin uutta sähkön laatuongelmien vaikutuksista ja ehkäisystä.

 

Více informací o systému Rhebo OT Security

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit