blog-background-1920px

Hur Intelligenta Elnät Kan Skapa Mervärde för Nätbolagen: Tre Användningsfall

2020-apr-22 09:30:05

Intelligence at the grid edge

Energisystemet genomgår en strukturell omvandling. Elproduktionen blir alltmer utspridd och koldioxidsnål med en allt större andel förnybar energi där produktionen varierar. Laster blir allt mer flexibla och nätdriften digitaliserad. För att anpassa sig och utvecklas behöver elnätsföretagen nya sätt att upprätthålla och öka störningstålighet, flexibilitet, transparens och säkerhet. Nya lösningar som tillgodoser dessa behov finns redan tillgängliga och nyckeln till att utnyttja dem ligger i smart mätinfrastruktur.

Under det närmaste årtiondet kommer nya smarta elmätare att rullas ut runt om i Europa och generera enorma mängder data varje dag. Dessa data används för fakturering, men erbjuder även andra värdefulla möjligheter. Landis+Gyr har tagit fram tre exempelfall som visar hur man kan dra nytta av ”intelligens” i nätstationer, vid anslutningspunkter för stora industrikunders solpaneler samt i elnätsföretagets centralsystem.

1. Regelbundna elkvalitetsrapporter ger ökad driftsäkerhet

Data om elkvaliteten gör det möjligt att identifiera och korrigera problem i elnätet med ökad precision. Denna typ av data kan behandlas och rapporteras på många sätt, men allt detta är inte nödvändigt för den dagliga verksamheten. Nya intelligenta elmätare kan inte bara hantera elkvalitetsmätningar utan även larma om problem med elkvaliteten.

Larmet aktiverar en process inom elnätsföretaget som sedan kan öppna och avläsa data från den elmätare som identifierade problemet. Det blir med andra ord möjligt att identifiera om det handlar om en engångsföreteelse eller något som sker regelbundet. Denna information är oerhört värdefull när elnätsföretaget ska bedöma behovet av nätinvesteringar eller underhållsarbeten. Genom att kontrollera data i de närmaste elmätarna kan elnätsföretaget enkelt kontrollera om problemet finns i elnätet eller hos kunden. Med den informationen kan företaget sedan sätta in nödvändiga åtgärder för att effektivt garantera elnätets stabilitet utan att störa industrikunder i onödan.

2. Möjliggör decentraliserad spänningsstyrning

När decentraliserade energikällor med varierande produktion ansluts till elnätet blir spänningsstabilitet en kritisk faktor för elnätsföretagen. De måste hitta olika metoder att styra spänningen för att garantera nätets stabilitet. Produktionen från en nyinstallerad solcellsanläggning kan höja spänningsnivåerna i ett lågspänningsnät, särskilt vid anslutningspunkten. Här måste den smarta elmätaren vid anslutningspunkten vara extra smart för att eliminera eventuella spänningsavvikelser. Utifrån den uppmätta spänningen skickas ett kommando till solpanelens inverter att kompensera för avvikelsen med reaktiv effekt och vid behov minska den aktiva produktionen.

Dessutom måste elnätsföretaget ha ett transparent sätt att övervaka denna typ av system på distans för att vid behov kunna reagera. Här kan intelligenta elmätare och databehandling av information från elnätets infrastruktur vara till hjälp. Elmätaren kan kommunicera med olika system, bland annat SCADA-system, som ger nätbolaget en överblick över vad som sker. Kommandon kan aktiveras från elmätaren genom det lokala styrsystemet eller på distans från SCADA-systemet.

3. Ökad transparens för hantering av anläggningstillgångar och planering av investeringar 

Integrering av förnybara energikällor, elbilar och energilagring gör distributionssystemen alltmer dynamiska och gör det samtidigt svårare att förutspå investeringsbehov i lågspänningssystem. Det finns dock ett sätt att använda smarta elmätare för att uppskatta livslängden för elnätskomponenter och på det sättet förbättra hantering och planering av anläggningstillgångar.

Smarta elmätare i alla anslutningspunkter till lågspänningsnätet genererar data som ger information inte bara om fakturering utan även om hantering av anläggningstillgångar. Denna information kan behandlas och kombineras med data från andra källor, till exempel egenskaper i enskilda nätkomponenter. Tillsammans kan de ge mer information och ökad transparens som underlättar uppskattning av komponenternas livslängd. Att känna till transformatorernas tekniska livslängd ger elnätsföretagen möjlighet att basera sin investeringsplanering på konkreta data i stället för kostsamma och osäkra uppskattningar.   

Dessa tre användningsfall öppnar för nya idéer och applikationer för att utnyttja elnätsintelligens – antingen lokalt, direkt i elmätaren eller centralt, på systemnivå.

Om du vill veta mer eller är intresserad av ett pilotprojekt, kontakta våra specialister.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR

Relaterade artiklar