blog-background-1920px

Slutliga funktionskrav för fjärravläsning från Ei före den 1 november 2017

2017-feb-08 10:25:11

ThinkstockPhotos-469044526_cropped.jpgI slutet 2016 överlämnade regeringen en proposition avseende funktionskrav på elmätare till riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i ellagen som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Regeringen har gett Elmarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att ta fram förslag till reglering av funktionskraven för den senaste generationens mätteknik. En viktig del i arbetet med att ta fram de slutliga funktionskraven är en nära dialog med övriga aktörer på området, bl.a. Swedac och Datainspektionen. Arbetet ska vara färdigt före november 2017.

Utgångspunkt i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare

Ei:s specifikationsarbete och slutliga förslag till funktionskrav bygger på kraven i rapporten "Funktionskrav på framtidens elmätare" från 2015. Under arbetet kommer man att analysera behovet av att precisera eller ta bort krav som anges i rapporten från 2015. Det här gäller bl.a. elmätarnas och systemens egenskaper samt leverans av mätdata. EI:s rapport från 2015 lyfte även fram behovet av att göra en närmare analys av integritets- och datasäkerhetsaspekterna. Dessa aspekter betonas även i propositionen.

Funktionskrav på framtidens elmätare_graph_SE CNL 1_2017.jpg

Landis+Gyr ser det som mycket positivt att lagstiftningsarbetet går framåt och tycker det är viktigt med samarbete mellan de olika aktörerna på området. Produkterna från Landis+Gyr omfattar alla funktionskrav i EI:s rapport och även kvalitets- och datasäkerhetsaspekterna har beaktas för produktens hela livscykel.

Related articles:

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR