blog-background-1920px

Steget till smarta elnät är inte långt

2016-jun-22 07:52:32

468224551_414x414_72_RGB.jpgDen nya generationens smarta elmätare och fjärravläsningsteknik är det första steget i smarta elnät. Nästa steg är att göra distributionsnätet ännu smartare genom att också hämta in information på transformatornivå och analysera den Med transformatorautomationsteknik kan till exempel nollfel och jordfel lokaliseras snabbt.tillsammans med den information som de smarta mätarna ger. Samtidigt kan man ta i bruk nya innovationer, som stöder integrationen av produktionen av förnybar energi i elnätet.

Den nya generationens fjärravläsningsteknik ger utmärkta möjligheter för uppföljning och styrning av lågspänningsnätets funktion. Automatik är vardag i hanteringen av högspänningsnäten. Nu kompletteras helheten med nya verktyg och tekniker också för övervakning, hantering och styrning av låg- och mellanspänningsnät. På det sättet blir det möjligt att kontrollerat ansluta diversifierad och förnybar energiproduktion till distributionsnätet på ett kontrollerat sätt.

Tekniken för Smarta elnät ger information i realtid på transformatornivå

Som stöd för nätbolagens system för nätstyrning, näthantering och fjärravläsning har man utvecklat ny teknik, med vilken man får information i realtid om elnätets funktion och status till och med på transformatornivå. Med hjälp av den och som en fortsättning på den nya generationens energimätningsteknik, ökas övervaknings- och
styrningsmöjligheterna för distributionsnätet ytterligare. I praktiken kan sådana lösningar förverkligas genom att installera sensorer i kablar, transformatorstationer och apparatur. De mätdata som sensorerna produceras kopplas till en separat övervaknings- och styrenhet.

Den här typen av system för smart transformatorautomation producerar aktuell information från elnätets olika punkter och gör det bland annat möjligt att identifiera och lokalisera olika felsituationer i realtid. Utgående från informationen kan till exempel nollfel och jordfel lokaliseras snabbt. Det är också möjligt att minska avbrotten vid stormskador genom att snabbt göra rätt omkopplingar i elnätet.

Genom att kombinera och analysera data på transformatornivå och data som genereras av den nya generationens smarta mätningar kan man få en helt ny inblick i distributionsnätets status. Genom att utnyttja heltäckande nätverksövervakningsdata kan man också effektivsera de förebyggande service- och underhållsåtgärderna i nätet, till exempel service av transformatorer, ha kontroll på spänningsnivåer och andra nätkvalitets parametrar.

Det Smarta elnätet stöder en diversifierad produktion

De lösningar som gör distributionsnätet smartare stöder också integrationen av förnybar energi i distributionsnätet. Med dem kan man enklare hantera de utmaningar som integrationen av produktionen av förnybar energi orsakar distributionsnätets funktion och leveranssäkerhet. Prognostiseringen av efterfrågan på energi utmanar distributionsnäten då småskalig elproduktion och antalet elbilar ökar.

Lösningar för det smarta elnätet är också energilagren, som gör det möjligt att fullt ut utnyttja potentialen inom diversifierad och förnybar energiproduktion. Med hjälp av dem upprätthåller mannätets stabilitet när det sker snabba växlingar i produktionen av solenergi och vind. Med batterisystem kan man stödja elnätets effektbalans och upprätthålla spänningsnivån. Batterisystemen gör det också möjligt att minimera förlusterna i distributionsnätet och optimera förbrukning och produktionen, då förnybar energi som producerats när konsumtionen varit låg kan matas in i elnätet när konsumtionen är hög. Det finns redan energilager i användning. I Helsingfors, som ett exempel, har det kopplats in Nordens största batterisystem, som ska balansera eldistributionen och fungera som en stabilisator för elnätet.

Helen_BESS_Smart_Grid_blog_with_SE_caption.jpg

Då man går över till den nya generationens fjärravläsningssystem är det bra att komma ihåg följande steg. Övergången till det smarta elnätet är inte lång, och lösningarna för ett omfattande genomförande existerar redan.

Intresserad? Kontakta oss

Related articles:

 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR