blog-background-1920px

Mittalaitekannan tehokas hallinta tuo arvoa kaikille

20. kesäkuuta 2016 klo 11.24.34

Fotolia_59356485_L.jpgMontako eri valmistajan mittarityyppiä meillä on verkossamme? Vieläkö tuon mittarin takuu on voimassa? Miten kokoamme näppärimmin tarvittavat viranomaisraportit tänä vuonna? Kuinka suuren työmäärän uusi tulossa oleva kalibrointivaatimus meille tuo?

Verkkoyhtiöillä on valtava määrä kiinteää omaisuutta, josta kentällä oleva mittalaitekanta muodostaa suuren osan. Laitemäärä saattaa kohota jopa satoihin tuhansiin laitteisiin. Erilaisia laitetyyppejä ja niiden versioita on kymmenittäin. Ei ihme, että verkkoyhtiöiden asiantuntijoilta kysytään yhä enemmän mittalaitekantaa koskevia kysymyksiä. Tietoa tarvitaan sekä yhtiön omaan käyttöön että eri sidosryhmille.

Laitteiden ylläpidon suunnittelu, varaston hallinta ja hankintojen optimointi ovat perinteisesti olleet mittalaitekannan hallinnan keskeisiä tehtäviä. Näin on jatkossakin, mutta ajan myötä laitekannan hallinnan merkitys kasvaa ja tehtäväkenttä laajenee huomattavasti. Sujuvin prosessein ja työkaluin hoidettuna mittalaitekannan hallinta tuo merkittävää rahallista arvoa verkkoyhtiölle: se vähentää manuaalista työtä ja auttaa ajoittamaan ja kohdistamaan investointeja.

Mittalaitekantaan liittyvät tehtävät lisääntyvät, kun...

Mittalaitteiden määrä verkossa kasvaaE350-mittari
Suomessa etäluettavat mittarit on asennettu käytännössä kaikkiin mittauskohteisiin. Verkossa olevien laitteiden lukumäärä on kasvanut, kun verkkoon on asennettu myös koko joukko erilaisia kommunikaatiolaitteita, kuten keskittimiä, modeemeja ja toistimia. Mittalaitteiden määrää lisäävät myös muuntamovalvonnan ja kuormanohjauksen erilaiset anturit ja sensorit sekä lisääntyvä energian pientuotanto. On välttämätöntä tietää, missä ja millaisia laitteita kentällä on käytössä. Ajantasainen ja tarkka tieto verkossa olevasta laitekannasta on myös yksi oleellinen osa kokonaisvaltaista tietoturvaa, joka puhuttaa myös energia-alaa.

Etäluettavien mittareiden ohjelmaversioita ja asetuksia päivitetään
Myös etäluettavien mittareiden edistykselliset ominaisuudet asettavat haasteita mittalaitekannan hallinnalle. Ennen kenties ajateltiin: ”Nyt on laite asennettu, siellä se on ja pysyy”. Nykyiset mittalaitteet ovat kuitenkin kuin pieniä tietokoneita: etäyhteyden kautta niiden asetuksia voidaan muuttaa tai niihin voidaan lisätä kokonaan uusia ominaisuuksia. On oleellista pysyä ajan tasalla siitä, mitä, missä ja millaisia ohjelmaversioita ja asetuksia laitteissa on kulloinkin käytössä.

Raportoinnin tarve lisääntyy ja tietoturvavaatimukset kasvavat
Monissa maissa viranomaisille täytyy toimittaa vähintäänkin vuosittainen yhteenvetoraportti omaisuuden määrästä laitetyypeittäin. Näin on myös Suomessa. Energiamarkkinoiden kehittyessä eri osapuolia tulee lisää, joten ulkoisen raportoinnin tarve tuskin vähenee. Varmaa on, että tarve verkkoyhtiön sisäiselle raportoinnille laitekannan tilasta kasvaa. Ajantasainen tarkka tieto verkossa olevasta laitekannasta on myös yksi oleellinen osa kokonaisvaltaista tietoturvaa.

Mittareiden käytönaikaisen varmentamisen viranomaisvaatimukset astuvat voimaan
Verkkoyhtiöille valmistellaan parhaillaan uusia viranomaisvaatimuksia mittareiden käytönaikaiseen varmentamiseen liittyen. Vaatimuksia viimeistellään vielä, mutta perusajatuksena on, että verkkoyhtiöiden tulee osoittaa, että kentällä olevat mittarit mittaavat energiaa tarkasti ja oikein. Tämä on uusi huomattava työmäärä, joka tulee jatkuvasti vaatimaan verkkoyhtiöltä resursseja. Verkkoyhtiöiden on pystyttävä vastamaan lisääntyvään raportointitarpeeseen sekä viranomaisten asettamiin vaatimuksiin. Fiksuilla laitekannan hallintatyökaluilla tämä on mahdollista – samalla voidaan vähentää työmäärää ja optimoida prosesseja.

Myös tehokkaan mittalaitekannan hallinnan hyödyt lisääntyvät

Tehokas mittalaitekannan hallinta antaa pontevan pohjan tekniselle asiantuntijatyölle. Tämä on kuitenkin vain yksi näkökulma, sillä laitekannan hallinta tuo hyötyjä moneen keskeiseen osaan verkkoyhtiön toimintaa.

Energiayhtiön asiakkaille energian katkeamaton saanti on kaikki kaikessa. Ajantasainen, helposti saatavilla oleva tieto laitekannasta auttaa minimoimaan ja rajaamaan mahdolliset häiriötilanteet sekä nopeuttaa korjaustoimenpiteitä – ja lisää näin asiakastyytyväisyyttä. Myös investointien suunnittelu ja taloudellisten laskelmien tekeminen helpottuu: tieto laitteiden iästä ja elinkaaren vaiheista auttaa tekemään poistot optimaalisesti ja tukee korvaus- tai uusinvestointien suunnittelussa.

Tehokkaan mittalaitekannan hallinnan_hyödytTehokas mittalaitekannan hallinta myös sujuvoittaa työnkulkua eri yksiköiden välillä: kun laitekantatieto on koottuna yhteen keskitettyyn paikkaan, on se helposti saatavilla kaikille sitä tarvitseville osapuolille, myös erilaisilla päätelaitteilla. Työnkulun optimointi myös vähentää virheiden määrää ja lisää työtyytyväisyyttä.

Hallitsemalla mittalaitekantaa tehokkaasti voi myös edistää kestävää kehitystä: tämä on kenties yleväkin ajatus, mutta resurssien käytön tehokkuus, elinkaaren hallinta, tarpeettoman kulutuksen ja ostamisen välttäminen ovat yleisiä kestävän kehityksen periaatteita. Laitekannan hallinta auttaa niiden saavuttamisessa.

Etäluettavien mittareiden laajat asennusprojektit ovat takana, mutta verkossa kuhisee koko ajan. Viimeistään nyt on aika kiinnittää huomio laitekantaan ja sen hallintaan. Ajantasainen tieto laitekannasta tuo lisäarvoa verkkoyhtiön koko organisaatiolle ja antaa hyvän pohjan sekä tekniselle että taloudelliselle päätöksenteolle. Kannattaa myös muistaa, että meitä energia-alan toimijoita yhdistää moneen toimialaan verrattuna suuri etu: valtaosa laitteistamme on jo valmiiksi kytketty luentajärjestelmiin, joita voidaan hyödyntää myös mittalaitekannan hallinnassa.

On innostavaa tehdä työtä tämän aiheen parissa!

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit

Aiheeseen liittyvät artikkelit