blog-background-1920px

Fiksulla suunnittelulla lähes 300 tonnin materiaalisäästöt etäluentahankkeessa

11. lokakuuta 2017 klo 14.08.26

Landis+Gyrin uuden E360-mittarin kehitystyössä on huomioitu vahvasti kiertotalouden näkökulma. Laitetta on kehitetty Fair Meter -projektissa alankomaalaisten verkkoyhtiöiden Allianderin ja Stedinin kanssa.  Osana projektia etäluettavaa mittaria tutkittiin myös kiertotalouden näkökulmasta, ja tulokset puhuvat puolestaan: uusi malli säästää 220 tonnia muovia ja 50 tonnia metallia etäluentaprojektin aikana.

ThinkstockPhotos-611791236.jpg

Landis+Gyr toimittaa alankomaalaisten Allianderin ja Stedinin muodostamalle konsortiolle lähivuosina yli 1,5 miljoonaa älykästä energiamittaria. Verkkoyhtiöt toimittavat kaasua ja sähköä yhteensä noin 65 prosentille Alankomaiden kotitalouksista. Toimitusprojekti noudattaa Fair Meter -periaatteita, ja tähän liittyen Landis+Gyr toteutti pilotin uuden E360-sähkömittarin kiertotalousominaisuuksien parantamiseksi. Pilotissa tarkasteltiin etäluettavia mittareita sekä niiden tuotantoa, operointia, käyttöä sekä kierrätysprosessia.

Mittavat säästöt raaka-aineiden käytössä

Pilottiprojekti käynnistyi vuonna 2015 tilanneanalyysilla ja lähtötason määrittelyllä. Landis+Gyr, Alliander ja Stedin työstivät yhteisissä työpajoissa ja seminaareissa ideoita ja toimenpiteitä vahvemmin kiertotalouteen perustuvan toimintamallin luomiseksi. 

Pilotti tuotti nopeasti merkittäviä tuloksia. Huomattavaa oli etenkin edistys uuden E360-mittarin raaka-aineiden määrässä verrattuna vastaavaan edeltävään mittarimallin.

Projektin tulokset lyhyesti:

  • 27 prosentin (360 tonnin) säästö raaka-aineiden määrässä vastaavaan edeltävään mittariin verrattuna
  • 50 prosentin vähennykset mekaanisten osien materiaaleihin,
    7 kokonaan eliminoitua materiaalia
  • 14 prosenttia vähemmän elektronisia komponentteja
  • Mittarin oma kulutus aleni
  • Mullistava mittarikonsepti Landis+Gyrin tuotevalikoimaan
  • Uusia konserni- ja EMEA-tason ohjeistuksia

Fair Meter -hankkeen pilotin tuloksena muovin ja metallin käyttö sekä 1-vaiheisessa että 3-vaiheisessa E360-mittarissa väheni merkittävästi. Yksivaiheisessa E360-mittarissa muovin määrä pieneni painossa mitattuna 21 prosenttia ja metallin määrä 10 prosenttia. Kolmivaiheisessa mallissa muovin määrä pieneni peräti 33 prosenttia ja metallin määrä 58 prosenttia. 

Materiaali E360, 1-vaiheinen E360, 3-vaiheinen
Muovit (painossa mitattuna) - 21 % - 33 %
Metallit (painossa mitattuna) - 10 % - 58 %
MBoM kokonaisuutenaan - 20 % - 38 %

Etäluettavassa E360-mittarissa käytettävien materiaalien vähennys verrattuna lähtötasoon.

Kun uuden E360-mittarin materiaali- ja energiasäästöt skaalataan Hollannissa toteutettavan projektin kokonaislaajuuteen, voidaan nähdä pilottiprojektin tulosten merkitys laajemmassa mittakaavassa: 143,18 tonnia vähemmän PC-GF10-muovia, 14,49 tonnia vähemmän kuparia ja 37,68 tonnia vähemmän terästä. Kaikkiaan projektissa säästyy 274,69 tonnia materiaalia ja raaka-aineita. Myös ympäristövaikutukset ovat merkittävät: esimerkiksi säästynyt PC-GF10-muovi merkitsee yli 1 100 tonnin vähennystä CO2e-päästöissä seuraavien neljän vuoden aikana.

Projektitiimi onnistui vähentämään myös mekaanisten osien eri materiaalien määrää uudessa mittarissa huimat 50 prosenttia ja seitsemän eri materiaalia pystyttiin eliminoimaan kokonaan.

E360 circularity image_FI.jpg

Materiaalisäästöt laajassa etäluentaprojektissa

Pilottiprojektin vaikutukset eivät rajoitu vain materiaalisäästöihin ja Hollannin etäluentahankkeeseen. E360-mittari on osa Landis+Gyrin euroopanlaajuista tuotevalikoimaa, ja projektin tulokset näkyvät myös yhtiön toimintapolitiikoissa ja menettelytavoissa.

Projektin lähtökohtana vaatimus laadusta

Fair Meter -hankkeen pilottiprojektin ensimmäisen vaiheen tuloksena julkaistiin 30-sivuinen yksityiskohtainen tuote- ja prosessikuvaus, jossa yksilöitiin yli 245 eri materiaalia, yhdistettä ja ainetta ja määritettiin laite- ja projektitason energia- ja resurssijalanjälki.

Kiertotalousominaisuuksia kehitettiin älykkään mittauksen laitteita säätelevien lakien sekä kaupallisten vaatimusten puitteissa tavoitteena paras mahdollinen laatu. Mittarin luotettavuudesta ja kestävyydestä ei tingitty, unohtamatta myöskään kustannustehokkuutta ja varmaa toimitusketjua. Lisäksi kehityksessä otettiin tarkoin huomioon mittauslaitedirektiivi ja erilaiset standardit, kuten turvallisuusstandardi IEC 62052-31.

e360.jpg

Landis+Gyrin etäluettava E360 -mittari on monessa suhteessa poikkeuksellinen laite. Sen tiedonsiirtoratkaisut on suunniteltu IoT-ympäristöön sekä älykkään verkon sovelluksiin, ja sen kehitystyö perustui kiertotalouden periaatteille.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit