Landis+Gyr Blogg

Integrering av förnybar energi med spänningsstyrning av distribuerade energiresurser

Fjolåret var ett rekordår för förnybar energi med en global kapacitet på hela 340 GW. Bara inom solel väntas en ökning på 15 procent per år fram till 2030 enligt Internationella energirådet IEA. Men att integrera solel innebär utmaningar för både elnätsföretag och solcellsparker. Elnätsintelligens och fjärrstyrning av distribuerade energiresurser kan bidra till att skydda, automatisera och balansera våra alltmer dynamiska elnät.

Läs artikeln

Interaktiv laddning sätter fart på e-mobilitetsrevolutionen

Elfordon blir allt vanligare världen över och kommer att spela en viktig roll i distribuerade energisystem och övergången till ett fossilfritt samhälle. På Landis+Gyr vet vi att elbilar innebär både utmaningar och möjligheter för elnätsföretag och har därför förvärvat två företag som är verksamma inom elbilsladdning: Etrel och True Energy. Dessa förvärv utökar vårt erbjudande till elnätsföretag med laddutrustning för elbilar och mjukvara för smart laddning, inklusive efterfrågeflexibilitet för bättre nätstyrning.

Läs artikeln

Utility 4.0 – nu kommer Internet of Energy

I takt med att utfasning av kol, decentraliserad energiproduktion och digitalisering fortsätter att påverka energiindustrin får även elnätsföretagen ta sig an nya roller och utmaningar för att säkerställa ett tillförlitligt och mer resilient elnät. I dessa tider av IoT och konvergens mellan OT och IT – var befinner du dig på denna omställningsresa?

Läs artikeln

Hantering av förnybara energikällor: fördelarna med spänningsreglering

Övergången till förnybar energiproduktion är en förutsättning för att skapa en grönare och mer hållbar framtid för oss alla. Stora framsteg har skett inom integration av förnybara energikällor i elnät och enligt internationella energirådet IEA kommer produktionen av solel att öka med 15 procent per år fram till 2030. Det är goda nyheter – men integration av solel medför även ett antal utmaningar.

Läs artikeln

Ett smart elnät är en förutsättning för framtidens smarta samhälle

Hela vårt elsystem genomgår just nu förändringar i en omfattning och takt som inte har setts sedan det började byggas. Vi måste minimera utsläppen av koldioxid för att hejda klimatförändringarna och påskynda övergången till förnybara energiformer. Detta bidrar till en mer komplicerad nätdrift och ökar behovet av smart teknik i nätet.

Läs artikeln

Över ett årtionde av transparens: Landis+Gyrs nya hållbarhetsrapport

Landis+Gyrs hållbarhetsresa började 2007 då företaget för första gången mätte sitt koldioxidavtryck. Sedan dess har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser med över 30 procent. Vi har utökat uppföljningen av verksamhetens miljöpåverkan kontinuerligt och rapporterat resultaten i en årlig miljöprofil. I dag inkluderar Landis+Gyrs utökade hållbarhetsrapport alla relevanta effekter av arbetet inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Läs artikeln