blog-background-1920px

Rozvoj trhu smart meteringu v Evropě

22. června 2015 15:08:41 SELČ
ThinkstockPhotos-126882541_landisgyr_smartmeter_development_europe

Společnost Landis+Gyr si udržuje vedoucí postavení v Evropě a zaujímá přední místo na rychle se rozvíjejících trzích.

Byla splněna veškerá očekávání, pokud jde o zavádění technologií smart meteringu, a byly splněny cíle stanovené souborem opatření v oblasti klimatu a energie EU 2020*?

Bylo by to překvapivé, protože projekty infrastruktury takových rozměrů jen výjimečně probíhají podle plánu. Z čísel přesto vyplývá, že bylo dosaženo významného pokroku: na základě pozitivních výsledků analýzy nákladů na elektrickou energii ve více než dvou třetinách případů se členské státy EU zavázaly pokračovat v zavádění nebo již dokončily instalaci inteligentních měřidel. Jen ve třech členských státech již bylo nainstalováno téměř 45 milionů inteligentních měřidel (Finsko, Itálie, Švédsko), což představuje 23 % očekávaného objemu instalací v zemích EU do roku 2020.** 

Podle zprávy Evropské komise z roku 2014 představuje závazek zavedení inteligentních měřidel do roku 2020 investici 45 mld. Euro do téměř 200 milionů zařízení, což znamená přibližně 72 % všech evropských spotřebitelů, a 45 milionů plynoměrů, které představují zhruba 40 % spotřebitelů.**

Společnost Landis+Gyr již zpočátku pozměnila svou strategii směrem k poskytování ucelených řešení namísto pouhého prodeje zařízení. Tato strategie se vyplatila a společnost Landis+Gyr dokázala se zřetelem na svůj vlastní závazek kvality a dlouhodobé perspektivity rozvinout široký rozsah energetických řešení. Do současnosti již bylo nainstalováno více než 10 milionů inteligentních elektroměrů Landis+Gyr v Evropě, na Blízkém východě a v Africe.

Podpora lepšího využívání energie v Evropě

Společnost Landis+Gyr je předním poskytovatelem inteligentních zařízení a end-to-end řešení AMI na velkých trzích, na kterých dominuje jen několik energetických společností. Ať již ve Francii, Velké Británii, Španělsku nebo Nizozemsku, Landis+Gyr hraje zásadní roli na všech těchto trzích. Pro technologii společnosti Landis+Gyr a její zkušenosti s projektovým managementem se také rozhodla řada energetických společností severských zemí, například ve Finsku, Švédsku nebo Dánsku. Německo, největší země Evropy, zaujalo k rozšiřování inteligentního měření více konzervativní postoj, společnost Landis+Gyr však přesto vyvinula produkty, které splňují specificky německé bezpečnostní a technologické standardy a i zde bude hrát významnou roli.

Několik zemí si zvolilo samostatný přístup, jako například Itálie, která jako první země rozvinula komplexní technologii inteligentního měření na celonárodní úrovni. Největší italská energetická společnost Enel definovala své vlastní standardy a sama se stala výrobcem příslušných zařízení. „Společnost Enel je naším bývalým zákazníkem v sektoru bytových elektroměrů, která se stala hráčem na tomto trhu,“ uvádí Xavier Ringot, VP Smart Metering Solutions Center, Sales EMEA Landis+Gyr.

V celkovém hodnocení lze říci, že iniciativa Evropské komise přinesla ovoce: dokonce i země jako Norsko, které formálně není členským státem EU, podnikly kroky směrem k velkoplošnému zavádění technologie smart meteringu.

Zvýšení tlaku na nízké náklady

Přesto je třeba poctivě přiznat, že ambiciózních cílů 20-20-20 nebude zcela dosaženo***. Zejména východoevropské země měly potíže týkající se stanovení návratnosti a zajištění financování. „Důležité je zůstat realisty“, říká Xavier Ringot. „V současné době není digitalizace distribuční sítě v řadě zemí východní Evropy prvořadým zájmem.“ V Evropě byla technologie inteligentního měření zavedena ve velkém měřítku a projevila se přitom řada trendů. V přístupu jednotlivých hráčů se také odrážejí odlišnosti jednotlivých trhů. Zatímco země jako Finsko kladou důraz na využívání nejmodernějších technologií, velký počet zemí se primárně zaměřuje na výši nákladů řešení pro smart metering.

„V obecné rovině můžeme pozorovat spíše snahu splnit zákonné požadavky než využívat nejperspektivnější a vysoce výkonné technologie,“ vysvětluje X. Ringot. Experti obeznámení s každodenní realitou trhu dobře znají rozpory mezi ambiciózními cíli, které stojí za regulacemi EU, a jejich implementací do reality. „Regulační předpisy EU blíže nespecifikují vlastnosti, které řešení smart meteringu musí nabízet“ vysvětluje Ringot. Tento nedostatek se již projevil a Evropská komise v současné době zjišťuje funkcionality již nainstalovaných inteligentních měřidel v jednotlivých členských státech. Na základě výsledků šetření poté rozhodne, zda bude pro smart metering potřebná další legislativa.

Problém může představovat načasování, protože realizace řešení smart grid s vysokou úrovní automatizace a řízení sítě v reálném čase je možné pouze za podmínky, že si energetické společnosti zvolí špičkové technologie; ve většině případů jsou však pravidla tendrů definována způsobem, který jednoznačně preferuje nízké náklady před technologickými výhodami. „V budoucnosti se pravděpodobně dočkáme konkrétnější podoby evropských předpisů, existuje ale riziko, že zavádění nízkonákladových řešení bude omezovat výkonnost již instalovaných řešení,“ uzavírá Xavier Ringot. Navzdory dosažení významného pokroku nebude řada evropských zemí pravděpodobně moci využívat výhody úspor v takovém měřítku, jaké synergie pokročilých řešení smart meteringu a technologie smart grid nabízí.

* Soubor opatření v oblasti klimatu a energie EU 2020 předpokládá 20% zvýšení energetické účinnosti, 20% snížení emisí CO2 a 20% podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020

** Poznámka pod čarou 1: Zprávy Berg Insight Smart Metering

*** Poznámka pod čarou 2: Soubor opatření v oblasti klimatu a energie EU 2008

Související články:

Smart metering v Evropě: Výzvy jsou větší

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles